ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 001/2560

 

ประกาศ

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

001/2560

เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

 

***************************************************

                       ด้วย สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย มอบหมายให้คณะกรรมการเตรียมการและคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 19 – 31 สิงหาคม  2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาประเภทต่อสู้ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2559 และประเภทปันจักลีลาในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา นั้น

                     บัดนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก ตามเอกสารดังแนบ   

                                            ประกาศ         วันที่    16   มกราคม   2560 

 

                     ลงชื่อ      นายภาณุ  อุทัยรัตน์

                                  (นายภาณุ  อุทัยรัตน์)

                                 นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัต
เพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่29   
ระหว่างวันที่ 19 – 31 สิงหาคม  2559
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
           
ลำดับ ประเภท/รุ่น ชื่อนักกีฬาชาย ชื่อนักกีฬาหญิง
1 ประเภทต่อสู้ รุ่น A 1. นายซาบีดี  สาและ  1. นางสาวฟิรดาวส์  ดุรอแม
    2. นายอดิสร  สำยา    
2 ประเภทต่อสู้ รุ่น B 1. นายอัศรี  ปัญญานิล  1. นางสาวสุดา  เหลืองอภิชาติกุล 
    2. นายปาณชัย  ประทุมวัตร์ 2. นางสาวเสาวณี  จันทรมุณี
3 ประเภทต่อสู้ รุ่น C 1. นายซอบรี  สะนิ     
    2. นายศิริศักดิ์  บัวสว่าง    
4 ประเภทต่อสู้ รุ่น D 1. นายพรเทพ  พูลแก้ว  1.นางสาวเรวดี  ดำศรี
    2. นายเจนปรวีร์  จารุประสิทธิ์ 2. นางสาวโสภาพรรณ  ลิขิตตระกูล
5 ประเภทต่อสู้ รุ่น E 1. นายกูฮิบรอเฮม  กูบาฮา  1. นางสาวสุวิชาดา  พรุเพชรแก้ว
    2. นายธวัชชัย  ไกรทองสุข  2. นางสาวศุภรัสมิ์  เขี้ยวแก้ว 
        3. นางสาวพรรณฑิญากร  พิมพิสาร 
6 ประเภทต่อสู้ รุ่น F 1. นายเศกสรรค์  ศรีหมาน     
    2. นายมะรอลี  คูลี    
7 ประเภทต่อสู้ รุ่น G 1. นายอานนท์  คำสิม    
8 ประเภทต่อสู้ รุ่น I 1. นายคฑาหัตถ์  รักษาพล     
    2. นายมาฮาซัน  สะอิ    
9 เดี่ยวปันจักลีลา 1. นายอิลยาส  สาดารา 1. นางสาวสาลินี  มามุ
10 คู่ปันจักลีลา 1. นายบีลา  นาแว  1. นางสาวนูรีซัน  ลอเซ็ง 
    2. นายอดิศักดิ์  เจ๊ะนา  2. นางสาวอัสมา  เจ๊ะมะ
11 ทีมปันจักลีลา 1. นายอภินันท์   แสงทอง 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ยิ่งแย้ม
    2. นายพัฒนศิลป์  มูซอ 2. นางสาวพรรณวรท  เปลวเพลิง
    3. นายวัฒนา  บุญตา 3. นางสาวสุภาภรณ์  ซิ้มเทียม
12 ทีมปันจักลีลา 1. นายฟาฎิล  ดามะ    
    2. นายมะซอฟี  วานิ    
    3. นายอิสลามี  วานิ    
           
      ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560
           
                   ลงชื่อ  นายภาณุ  อุทัยรัตน์
                          (   นายภาณุ  อุทัยรัตน์   )
          นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

*ดาวน์โลหดเอกสารที่นี้  ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 001/2560

**ดาวน์โหลดรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเก็บตัวซีเกมส์ ครั้งที่ 29

 

 

 
ประกาศสมาคม

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 006 / 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/ 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๔/ ๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๒๐/๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 001/2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 012/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 011/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 010/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที 003/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 009/2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 008 / 2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 007 / 2562
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาปันจักสีลัต 006/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002/ 2562
ประกาศกิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 004/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 001/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฯ 004/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาฯ 003/2560Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com