ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

ที่ 2 / 2565

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักกีฬาในการเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน

ปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 19  (19th World Pencak Silat Championship 2022)

ระหว่างวันที่ 2631 กรกฎาคม 2565  ณ ประเทศมาเลเซีย

____________________________________

ด้วย สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 19 (19th World Pencak Silat Championship 2022) ระหว่างวันที่ 2631 กรกฎาคม 2565  ณ ประเทศมาเลเซีย นั้น

              เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬา จำนวน 32 ราย ดังนี้

1.

นาย แบมารูวัน  มาลายา

รุ่น S ชาย น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม

2.

นาย สุรชาติ  เปาะมะ

รุ่น A ชาย น้ำหนัก 45-50 กิโลกรัม

3.

นาย ซาบีดี  สาเเละ

รุ่น B ชาย น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม

4.

นาย พีรพล  มิตทสาร

รุ่น C ชาย น้ำหนัก 55-60 กิโลกรัม

5.

นาย อาดีลัน เจ๊ะแมง

รุ่น D ชาย น้ำหนัก 60-65 กิโลกรัม

6.

นาย อนุภาคย์  เพ็ชรพูล

รุ่น E ชาย น้ำหนัก 65-70 กิโลกรัม

7.

นาย สุทัศน์  บุญชิต

รุ่น G ชาย น้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม

8.

นาย พิมพิราช  ต้นเขียว

รุ่น H ชาย น้ำหนัก 80-85 กิโลกรัม

9.

นาย ศรานนท์  กลมพันธ์

รุ่น I ชาย น้ำหนัก 85-90 กิโลกรัม

10.

นาย ชาติไท  ชนะชัย

รุ่น J ชาย น้ำหนัก 90-95 กิโลกรัม

11.

นาย อรรถพงษ์  แสงเทพ

รุ่น Open 2 ชาย น้ำหนัก 110 กิโลกรัมขึ้นไป

12.

.. อิลยาส  สาดารา

ปันจักลีลาเดี่ยวชาย (Tunggal)

13.

นาย อับดุลการีม  ยูโซ๊ะ

ปันจักลีลาคู่ชาย (Ganda)

14.

นาย ไครูลมหาฎี  ยูโซะ

ปันจักลีลาคู่ชาย (Ganda)

15.

นาย ซอบรี  เจะนิ

ปันจักลีลาทีมชาย (Regu)

16.

นาย อับดุลการิม  คูลี

ปันจักลีลาทีมชาย (Regu)

17.

นาย อับดุลรอฮิม  ซีเดะ

ปันจักลีลาทีมชาย (Regu)

18.

.. นูรีซัน  ลอเซ็ง

รุ่น S หญิง น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม

19.

อส.ทพ.หญิง ฟิรดาวส์ ดุรอแม

รุ่น A หญิง น้ำหนักไม่เกิน 45-50 กิโลกรัม

20.

.. อารียา  กลัดกันแสง

รุ่น B หญิง น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม

21.

น.ส. วรรณกานต์ อิสรานุสรณ์

รุ่น D หญิง น้ำหนัก 55-60 กิโลกรัม

22.

.. เกวลิน  บุญมี

รุ่น E หญิง น้ำหนัก 65-70 กิโลกรัม

23.

.. สุชาดา  พานิช

รุ่น F หญิง น้ำหนัก 70-75 กิโลกรัม

24.

.. อริน  จันทร์ชูเพชร

รุ่น G หญิง น้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม

25.

.. พรรณฑิญากร  พิมพิสาร

รุ่น Open 1 หญิง น้ำหนัก 85-100 กิโลกรัม

26.

น.ส. สุวิชาดา พรุเพชรแก้ว

รุ่น Open 2 หญิง น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

27.

น.ส. ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง

ปันจักลีลาเดี่ยวหญิง (Tunggal)

28.

.. อรญา  ชูสุวรรณ

ปันจักลีลาคู่หญิง (Ganda)

29.

.. เสาวณี  จันทรมุณี 

ปันจักลีลาคู่หญิง (Ganda)

30.

.. วงศ์ธิดา  จันทร์พิทักษ์

ปันจักลีลาทีมหญิง (Regu)

31.

.. ทรายทอง  อินทะกะ

ปันจักลีลาทีมหญิง (Regu)

32.

.. ขวัญจิรา  สุวรรณโชติ

ปันจักลีลาทีมหญิง (Regu)

ทั้งนี้ ให้นักกีฬาที่มีรายชื่อเตรียมเอกสารส่วนตัวเพื่อมายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชน จำนวน 1 ฉบับ

2. เล่มพาสปอร์ตตัวจริง

3. สำเนา Qr Code International Vaccine จากแอพฯหมอพร้อม จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายพื้นหลังขาว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ หมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

โดยมารายงานตัวในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565  ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา

ประกาศ ณ วันที่ 23  มิถุนายน พ.ศ.2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก  เขี้ยวแก้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก  เขี้ยวแก้ว)

เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

 
ประกาศ คำสั่ง สมาคมฯ

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ป001/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ส004/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2567
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001ก/2566
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 016/2566
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 015/2566
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 7/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 6/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 006 / 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/ 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๔/ ๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๒๐/๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 001/2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 012/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 011/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 010/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที 003/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 009/2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 008 / 2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 007 / 2562
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาปันจักสีลัต 006/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002/ 2562
ประกาศกิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 004/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 001/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฯ 004/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาฯ 003/2560
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 001/2560Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com