ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2565

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

ที่ 001/๒๕65

เรื่อง  ข้อกำหนดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565


 

ด้วย สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครชมรมกีฬาปันจักสีลัตที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2565 และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

ในการนี้ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้จัดจ้างบริษัทไฟท์ติ้ง สปอร์ต ออกกาไนซ์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบการแข่งขันและจัดทำระบบรับสมัครแข่งขันแบบออนไลน์โดยชมรมฯ สามารถสมัครแข่งขันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกำหนดเปิดรับสมัครแข่งขันรุ่นประชาชนตั้งแต่วันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นเยาวชนตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2565 จึงขอประกาศข้อกำหนด ในการสมัครแข่งขันออนไลน์ ดังนี้

๑. เมื่อระบบปิดรับสมัครแล้ว จะไม่สามารถถอนชื่อ หรือถอนทีมนักกีฬาทุกกรณี

๒. สมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีสมัครผิดรุ่น ผิดเพศ หรือ อื่นๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของชมรมฯ ในการสมัครแข่งขัน ดังนั้น ชมรมฯ ที่ทำการสมัครควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนปิดระบบการรับสมัคร

๓. เมื่อสมาคมฯ ประกาศชื่อทีม และ ชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขันบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ถือเป็นการยืนยันการสมัครแข่งขันเว้นแต่จะถอนชื่อหรือถอนทีมก่อนปิดระบบรับสมัครแข่งขัน(หรือมีเหตุสุดวิสัยร้ายแรง   จะยกเว้นเป็นกรณี)

๔. ชมรมฯ หรือบุคคลใด มีพฤติกรรมที่ทำให้การแข่งขันเกิดความเสียหาย ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงิน ๑00,000 บาท และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

5. ในกรณีนักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันให้ชมรมฯ ต้นสังกัดของนักกีฬาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

                                       ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖5

                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก  เขี้ยวแก้ว

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก  เขี้ยวแก้ว)

เลขาธิการสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

 
ประกาศ คำสั่ง สมาคมฯ

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ป001/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ส004/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2567
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001ก/2566
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 016/2566
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 015/2566
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 7/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 6/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 006 / 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/ 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๔/ ๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๒๐/๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 001/2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 012/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 011/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 010/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที 003/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 009/2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 008 / 2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 007 / 2562
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาปันจักสีลัต 006/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002/ 2562
ประกาศกิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 004/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 001/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฯ 004/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาฯ 003/2560
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 001/2560Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com