ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001ก/2566
 

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

ที่ 001/2566

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ในการส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาทส์เกมส์ ครั้งที่ 6 (6th Asian indoor and Martial Arts Games Bangkok – Chonburi) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี

____________________________________

ด้วย สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งนักกีฬาปันจักสีลัตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 (6th Asian indoor and Martial Arts Games Bangkok – Chonburi)  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยโดยคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ประกอบด้วย

 

ผู้ฝึกสอน

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรรถชัย คันธมาทน์

หัวหน้าผู้ฝึกสอน

2

สิบเอก อับดุลเลาะ มะหลี

ผู้ฝึกสอน

3

นายคณวรรษ ไชยเสวต

ผู้ฝึกสอน

4

สิบโทหญิง เรวดี ดำศรี

ผู้ฝึกสอน

5

นายอดิศักดิ์ เจ๊ะนา

ผู้ฝึกสอน

6

อส.ทพ.หญิง ฟิรดาวส์ ดุรอแม

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

7

นายอาดีลัน เจ๊ะแมง

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

รายชื่อนักกีฬาประเภทต่อสู้ ชายและหญิง

ลำดับที่

รุ่น

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

1

S ชาย (40-45กก.)

นายอดิศร นุ้ยโส๊ะ

นักกีฬา

2

S ชาย (40-45กก.)

นายอารีฟ อาลี

นักกีฬา

3

S หญิง (40-45กก.)

นางสาวบัณฑิตา ปุ้มกระโทก

นักกีฬา

4

S หญิง (40-45กก.)

นางสาวนฤมล มณีสาย

นักกีฬา

5

A หญิง 45-50 กก.

นางสาวณัฐนนท์  เมืองจันทบุรี

นักกีฬา

6

A หญิง 45-50 กก.

นางสาวปรางศ์วิไล  วังบุญ

นักกีฬา

 

 

 

\7 C ชาย...

 

 

-2-

 

ลำดับที่

รุ่น

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

7

C ชาย 55-60 กก.

นายพีรพล มิทสาร

นักกีฬา

8

C ชาย 55-60 กก.

นายทินภัทร จันทร์เจริญ

นักกีฬา

9

C หญิง 55-60 กก.

นางสาวอนันตญา  นิยมพันธ์

นักกีฬา

10

C หญิง 55-60 กก.

นางสาวพุทธชาติ  ดวงวิเชียร

นักกีฬา

11

E ชาย 65-70 กก.

นายพรอนันต์ ศรีสกุล

นักกีฬา

12

E ชาย 65-70 กก.

นายณัฐดนัย เคียงแก้ว

นักกีฬา

13

F ชาย  70-75 กก

นายเอกราช แหมะจิ

นักกีฬา

14

F ชาย  70-75 กก

นายกามาล สุหลง

นักกีฬา

15

I ชาย 85-90 กก

นายศรานนท์  กลมพันธุ์ 

นักกีฬา

16

I ชาย 85-90 กก

นายไครูลมหาฎี ยูโซะ

นักกีฬา

รายชื่อนักกีฬาประเภทปันจักลีลา ชายและหญิง

17

ปันจักลีลาเดี่ยวชาย

สิบโท อิลยาส สาดารา

นักกีฬา

18

ปันจักลีลาเดี่ยวชาย

นายอิสลามี วานิ

นักกีฬา

19

ปันจักลีลาเดี่ยวหญิง

อส.ทพ.หญิง สาลีนี มามุ

นักกีฬา

20

ปันจักลีลาเดี่ยวหญิง

นางสาวเกตวลี ลี้โชติ

นักกีฬา

21

ปันจักลีลาทีมชาย

นายซอบรี เจะนิ

นักกีฬา

22

ปันจักลีลาทีมชาย

นายอับดุลการิม คูลี

นักกีฬา

23

ปันจักลีลาทีมชาย

นายซัลวา เจ๊ะฮะ

นักกีฬา


 

ข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. นักกีฬาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวเพื่อคัดเลือกการเป็นตัวแทนนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.1   ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 ถ้าไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

1.2  รายงานตัววันที่ 1 ตุลาคม 2566  ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา

1.3   นักกีฬาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จัดทำไฟล์ภาพถ่ายพื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว และไฟล์รูปภาพพาสปอร์ต และขนาดของชุดวอร์ม (พร้อมนำเอกสารจริงส่งเจ้าหน้าที่วันรายงานตัว)

2. นักกีฬาต้องปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบ

                       ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

 

นายภาณุ  อุทัยรัตน์
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย


ดาวน์โหลดเอกสารประกาศที่นี้


 
ประกาศ คำสั่ง สมาคมฯ

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ป001/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ส004/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 016/2566
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 015/2566
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 7/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 6/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 006 / 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/ 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๔/ ๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๒๐/๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 001/2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 012/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 011/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 010/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที 003/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 009/2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 008 / 2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 007 / 2562
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาปันจักสีลัต 006/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002/ 2562
ประกาศกิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 004/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 001/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฯ 004/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาฯ 003/2560
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 001/2560Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com