ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 001/2563

ประกาศ

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 001 / 2563

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

ประจำปี 2563

 

ด้วย สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ประจำปี 2563 จำนวน 2 หลักสูตรๆ ละ 50 คน ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

         1.การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น (Class3) ระหว่างวันที่ 17–21 กุมภาพันธ์ 2563

         2.การจัดการอบรมผู้ตัดสินระดับชาติ ขั้นต้น (Class3) ระหว่างวันที่ 24–28 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

ในการนี้ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปี 2563 รายละเอียด จำนวน 2 หลักสูตรๆ ละ 50 คน ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.หลักสูตรที่เปิดอบรม

·     การอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

·     การอบรมผู้ตัดสินระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

2.วันรับสมัคร

·     ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

3.สถานที่รับสมัคร

·     สมัครผ่านเว็ปไซต์

- หลักสูตรผู้ฝึกสอน http://hrd.sat.or.th/course_detail.aspx?cid=31163

 การอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563


- หลักสูตรผู้ตัดสิน http://hrd.sat.or.th/course_detail.aspx?cid=31164

การอบรมผู้ตัดสินระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

4.คุณสมบัติผู้สมัคร

·     บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต

·     สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 45 ปี

·     ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

·     มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ

 

5.หลักฐานการสมัคร

·     สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

·     รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 2 รูป)

(ใช้สำหรับติดในใบเกียรติบัตรและทำบัตรผู้ผ่านการอบรม) 
 

6.ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

·     สมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร หลักสูตรละ 1,000  บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่ง -

ประเทศไทย เลขที่บัญชี 985-1-8050-33 ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

7.สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ดังนี้

·       ที่พักและอาหารฟรี ตลอดหลักสูตรการอบรม ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร

·       เอกสารประกอบการอบรม

·       กระเป๋าเป้ จำนวน 1 ใบ

·       เสื้อประจำหลักสูตร จำนวน 1 ตัว

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศที่นี้


 

 

 
ประกาศ คำสั่ง สมาคมฯ

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ป001/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ส004/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2567
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001ก/2566
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 016/2566
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 015/2566
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 7/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 6/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 006 / 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/ 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๔/ ๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๒๐/๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 012/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 011/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 010/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที 003/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 009/2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 008 / 2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 007 / 2562
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาปันจักสีลัต 006/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002/ 2562
ประกาศกิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 004/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 001/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฯ 004/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาฯ 003/2560
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 001/2560Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com