ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 015/2566
 

คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

ที่ 015/2566

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ฝึกสอน ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาทส์เกมส์ ครั้งที่ 6 (6th Asian indoor and Martial Arts Games Bangkok – Chonburi) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี

____________________________________

ด้วย สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย จะดำเนินการส่งนักกีฬาปันจักสีลัตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 (6th Asian indoor and Martial Arts Games Bangkok – Chonburi)  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตและให้ดำเนินการคัดเลือกตัวผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย

1.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก เขี้ยวแก้ว   ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

2.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ้วนไตร  กรรมการ

3.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรรถชัย คันธมาทน์  กรรมการ

4.     ดาบตำรวจ นิอารง นิสะมะแอ   กรรมการ

5.     นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์  กรรมการ

6.     นายนักรบ  ทองแดง   กรรมการและเลขานุการฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566


                     (นายภาณุ  อุทัยรัตน์)

                            นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย\

 

ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี้

 
ประกาศ คำสั่ง สมาคมฯ

ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ป001/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ส004/2567
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2567
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001ก/2566
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 016/2566
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 7/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 6/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/2565
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 006 / 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2564
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 001/ 2564
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๔/ ๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๒๐/๒๕๖๓
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 001/2563
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 012/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 011/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 010/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที 003/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 009/2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 008 / 2562
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 007 / 2562
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดตัวนักกีฬาปันจักสีลัต 006/2562
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 005/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002/ 2562
ประกาศกิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 004/2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา 001/2562
คำสั่งสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 003/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมฯ 004/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาฯ 003/2560
ประกาศ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 001/2560Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com