ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletทำเนียบการแข่งขัน
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


คำชี้แจงของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
วันที่ 02/05/2024   13:06:13

คำชี้แจงของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

เรื่อง  ข้อเท็จจริงกรณีการคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัตร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยอาเซี่ยน ที่ประเทศอินโดนีเซีย รายนายชาติไท ชนะชัย

           นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ขอชี้แจงว่า ตามที่ปรากฎข้อมูลในสื่อมวลชนว่าสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยเกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณานักกีฬาปันจักสีลัตเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน ครั้งที่ 21ประเทศอินโดนีเซีย ในกรณีของนายชาติไท ชนะชัย ไม่ได้รับการคัดเลือกร่วมทีมไปด้วยนั้น

            ในการนี้สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วปรากฎข้อเท็จจริงดังนี้

(1) การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21 อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาแห่งประเทศไทย และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567

(2) กีฬาปันจักสีลัตเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยพิจารณาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดส่งนักกีฬา หญิง 6 คน ชาย 8 คน

(3) สภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนกำหนดให้แต่ละประเทศแจ้งประเภทกีฬาและรุ่น แต่ละชนิดกีฬาในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และส่งรายชื่อนักกีฬาในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2567

(4) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาฯได้ประสานกับฝ่ายพัฒนาเทคนิคฯสมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ เพื่อพิจารณารุ่นที่ส่งนักกีฬาปันจักสีลัตเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวและได้ดำเนินการแจ้งสมัครรุ่นการแข่งขันในระบบตามช่วงเวลาที่สภามหาวิทยาลัยอาเซียนกำหนด

(5) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กีฬาปันจักสีลัต ไม่ได้รับการบรรจุให้มีการแข่งขันทำให้นักกีฬาปันจักสีลัตซึ่งศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะการแข่งขัน ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาปันจักสีลัตซึ่งทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดและมีนักศึกษาให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้เป็นจำนวนมาก และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาปันจักสีลัตในมหาวิทยาลัยให้เกิดความต่อเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตของนิสิต นักศึกษา

 (6) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยอาเซียนได้ประสานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอใช้รายการแข่งขันดังกล่าวเป็นการคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21

(7) มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ตัดสิน กรรมการเทคนิค และอุปกรณ์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการแข่งขันมายังสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและให้นักกีฬาซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการดำเนินการจัดการแข่งขันตามมาตรฐานสากล

(8) ในการประชุมผู้จัดการทีม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัต ได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬา ไม่ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกรุ่น โดยจะพิจารณานักกีฬาหญิง จำนวน 6 คน และนักกีฬาชาย จำนวน 8 คน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้มีมติเห็นชอบ  ซึ่งที่ประชุมผู้จัดการทีมทุกสถาบันเห็นชอบและไม่มีการโต้แย้งใด ๆ

(9) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัตได้มีการประชุมพิจารณารายชื่อนักกีฬาที่จะส่งเข้าร่วมการแข่งขัน และมีมติเห็นชอบจัดส่งนักกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขัน และมีน้ำหนักอยู่ในพิกัดตามรุ่น
ที่สภามหาวิทยาลัยอาเซียนกำหนดพร้อมทั้งได้ดำเนินส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระบบการสมัครของสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ในช่วงกลางเดือนมีนาคม

(10) ในรายของนายชาติไท ชนะชัย นักกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว นายชาติไท ชนะชัย สมัครเข้าแข่งขันในรุ่น โอเพ่น ประกอบกับในวันแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬา นายชาติไท ชนะชัย มีน้ำหนัก 100 กว่ากิโลกรัม

(11) เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21 ไม่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในรุ่นโอเพ่น ชาย

             ดังนั้นสมาคมฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งขอเรียนเพิ่มเติมว่า นายชาติไท ชนะขัย เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่น ซึ่งเวลานี้สมาคมก็ได้คัดเลือกร่วมชุดนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย อยู่ระหว่างเก็บตัวเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันอินดอร์อาเชี่ยนอาร์ตเกมส์ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพและจะทำการแข่งขันในปลายพฤศจิกายน 2567 นี้แล้ว

 

---------------------------------------------------------------------

 


 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งปประเทศไทย เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอน วันที่ 12/07/2024   08:36:32
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปปี 2567 วันที่ 29/03/2024   11:20:22
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 12 วันที่ 19/12/2023   08:54:20
Mr.Galuh Yuliar Danata ผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) แล้ว วันที่ 10/09/2023   08:03:44
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประจำปี 2566 วันที่ 04/09/2023   10:55:39
ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 11 วันที่ 26/06/2023   08:33:40
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 วันที่ 01/06/2023   11:14:57
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 32nd SEA GAMES CAMBODIA 2023 วันที่ 15/05/2023   09:14:41
สรุปการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ​ประจำปี 2566 วันที่ 19/04/2023   11:26:06
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ SARAWAK PERMIER INTERNATIONAL SILAT CHAMPIONSHIP 2023 วันที่ 06/03/2023   10:27:54
ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 วันที่ 14/02/2023   13:30:26
รับสมัครอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาประจำปี 2566 (ผู้ฝึกสอน & ผู้ตัดสิน) วันที่ 26/11/2022   19:08:01
กติกาใหม่ (International Pencak Silat Federation Pencak Silat Competition Rules Version March 2020) วันที่ 20/10/2022   11:52:17
การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 (สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”) วันที่ 16/09/2022   09:50:28
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ระหว่าง 31 พฤษภาคม 2565 วันที่ 01/09/2022   12:25:34
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน AIR SEA LAND ปันจักสีลัตชายหาด ครั้งที่ 1 วันที่ 05/08/2022   12:22:39
19th World Pencak Silat Championship 2022 วันที่ 01/11/2022   12:08:54
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 วันที่ 07/06/2022   19:01:49
รับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้น 2 (National Class 2) วันที่ 19/05/2022   15:50:48
สรุปผลการแข่งขันทัพนักกีฬาปันจักสีลัต กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 เวียดนาม วันที่ 16/05/2022   21:33:11
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 วันที่ 27/04/2022   15:44:28
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาปันจักสีลัตอห่งประเทศไทย seagame 31 วันที่ 11/04/2022   11:50:40
Scissors One To PSAT วันที่ 10/03/2022   08:57:33
8th Pencak silat Champion ship 2022 at SINGAPORE วันที่ 04/03/2022   09:23:07
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 11/01/2022   08:47:01
สรุปผลการแข่งขัน International Virtual pencak silat championship วันที่ 23/08/2022   15:48:05
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 01/05/2021   07:17:36
เครือข่ายปันจักสีลัตบ้านบาเระใต้เข้ามาดูงาน วันที่ 09/04/2021   11:31:09
พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 31/03/2021   12:57:34
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 21/03/2021   23:29:12
ระเบียบการแข่งขันและสมัครแข่งขัน วันที่ 31/03/2021   14:03:04 article
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์กติกาใหม่ วันที่ 02/03/2021   14:42:44
รับสมัครอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 09/03/2021   21:47:08 article
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ วันที่ 23/08/2022   15:45:19
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓ วันที่ 20/11/2020   18:26:50
พิธีปิดปันจักสีลัตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 21/09/2020   20:27:13
ภาณุ อุทัยรัตน์ ได้รับมติเอกฉันท์เป็นนายกสมาคมปันจักฯสมัย3 ประกาศชัดร่วมผลักดันกีฬาปันจักฯสู่โอลิมปิก วันที่ 14/07/2020   10:03:41
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563 วันที่ 25/04/2020   21:58:58
ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและเยาวชนชิงแชมป์โลก ณ ประเทศสิงคโปร์ จากการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 04/03/2020   13:50:26
พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 02/03/2020   12:34:56
การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น (Class3) ระหว่างวันที่ 17–21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม al meroz กรุงเทพมหานคร วันที่ 28/02/2020   11:46:10
ผลการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2562 วันที่ 28/02/2020   11:31:54
กิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 3 วันที่ 17/02/2020   17:38:48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปี 2563 วันที่ 27/01/2020   16:07:58
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาค๔) ชิงชนะเลิศภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24/01/2020   16:18:59
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมส์เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 22/01/2020   15:24:40
เอกสาร ขั้นตอนการขอรับทุนการสนับสนุน วันที่ 03/01/2020   15:20:25
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายอาดีลัน เจ๊ะแมง ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายรองดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากการที่สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนักกีฬาเข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลก วันที่ 19/12/2019   08:54:35
สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกม์ 2019 ครั้งที่ 30 ณ เมืองซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 06/12/2019   11:32:10
ร่วมส่งและให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย แข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 29/11/2019   09:22:58
นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา วันที่ 26/11/2019   12:11:34
สรุปผลการแข่งขัน The 1st Southeast Asian Sultan’s Pencaksilat Championship(Pre -30th Games Manila 2019 ) October 9-12 ,2019 วันที่ 22/10/2019   10:49:16
สรุปผลการเเข่งขันปันจักสีลัตชายหาด ชิงเเชมป์โลก 2019 ครั้งที่ 1 ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต วันที่ 07/10/2019   13:01:08
นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 23/09/2019   10:07:21
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 2019 Chungju World Martial arts masterships ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ วันที่ 09/09/2019   10:47:10
การจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันที่ 15/08/2019   08:55:14
ผลการแข่งขัน 24th International Belgian Pencak Silat Championship 2019 At Belgiam วันที่ 08/07/2019   09:25:04 article
หนังสือขอตัวเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกทีมชาติไทย เข้าร่วมเก็บตัวซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 11/03/2019   11:55:10
ประกาศแก้ไข วัน เวลา คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 08/07/2019   09:24:40 article
ขอเชิญชวนสนใจสื่อการเรียนการสอน (E-learning)เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพิ้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา วันที่ 11/02/2019   16:45:44
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตขั้นกลาง ขั้น 2 (Class 2) วันที่ 14/02/2019   16:48:28
การคัดเลือกตัวนักกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 21/02/2019   15:27:12
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นกลาง (Class 2) วันที่ 05/02/2019   10:10:00
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 11/02/2019   11:33:39
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่7 วันที่ 07/01/2019   10:30:06
18th World Pencak Silat Championship 2018 at Singapore 11-17 ธันวาคม 2561 ทำผลงานได้ 2 ทอง 5 เงิน 4 ทองแดง วันที่ 21/12/2018   08:52:38
คณะนักกีฬา รวม 40 ชีวิต เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3 - 7 พ.ย. 2561 วันที่ 19/11/2018   10:32:51
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25/10/2018   14:11:53
สรุปผลการแข่งขันปันจักสีลัต ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ กรุงจาการ์ต้า เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ผลงาน 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง วันที่ 30/08/2018   10:48:28
“ชาวยะลา ร่วมส่งนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย สู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย” วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยมยะลา วันที่ 20/08/2018   09:32:49
พิธีเปิด และปิด การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 21/01/2019   11:11:32
นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศ ได้มอบรถจักรยานยนต์เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก 'จูเนียร์ เวิลด์ ปันจักสีลัต แชมเปี้ยนชิพ 2018' ครั้งที่ 4 วันที่ 27/06/2018   14:58:15
งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 26/06/2018   15:38:32
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นที่สูง (National Class 1) วันที่ 26/06/2018   15:30:32
พิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติขั้นที่สูง (National Class 1) วันที่ 19/06/2018   10:11:03
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 31/05/2018   16:07:20
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561 วันที่ 21/01/2019   11:04:43
สรุปผลการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา วันที่ 29/12/2020   09:49:47
จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 สร้างมาตรฐานการแข่งขันสู่มืออาชีพ วันที่ 19/04/2018   09:10:38
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนเยาวชน ชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 08/04/2018   14:54:17
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนเยาวชน ชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 08/04/2018   14:44:20
นายกสมาคมฯ มอบเงินขวัญถุงเนื่องในพิธีมงคลสมรส ล่วงหน้า วันที่ 25/01/2018   19:37:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" วันที่ 25/01/2018   19:11:33
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/01/2018   12:04:07
พิธีเปิดการแข่งขัน ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง และการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาปันจักสัตเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 26/12/2017   16:41:48
แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาปันจักสีสัตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาปันจักสีสัต เยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 วันที่ 26/12/2017   16:25:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 วันที่ 12/12/2017   13:56:16
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง วันที่ 15/03/2018   12:31:37
กำหนดการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 15/12/2017   15:42:30
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงยิมส์ปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 15/03/2018   12:31:21
สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเภทกีฬาปันจักสีลัต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง วันที่ 31/08/2017   11:23:34
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตร่วมส่งนักกีฬาสู้ซีเกมส์มาเลย์ วันที่ 22/08/2017   11:36:52
ส่งทัพนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 วันที่ 16/08/2017   16:16:57
สรุปกติกาวันประชุมผู้จัดการทีมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 วันที่ 16/06/2017   09:08:41
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” วันที่ 14/06/2017   15:39:26
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจัสีลัตชิงชนะเลิสจังหวัดนราธิวาส และเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤาภาคม 2560 วันที่ 19/05/2017   11:54:59
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระองศ์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย วันที่ 09/05/2017   14:11:05
มหกรรมมวยไทยปันจักสีลัตทีมชาติไทยปะทะนักชกจากสหพันธรัฐมาเลเชีย วันที่ 02/05/2017   15:56:14
สรุปการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2560 ณ โรงยิมแนเซี่ยมอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 10/04/2017   16:13:53Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com