ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


19th World Pencak Silat Championship 2022
วันที่ 04/08/2022   13:58:02

 

 


ทำเนียนบผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่
19
(19th World Pencak Silat Championship 2022)

ระหว่างวันที่ 2631 กรกฎาคม 2565  ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

ผลงาน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 7 ทองแดง

4 เหรียญทอง

  1. ปันจักลีลาคู่หญิง (Ganda) นางสาวเสาวณี จันทรมุณี และว่าที่ร้อยตรี หญิง อรญา ชูสุวรรณ

  2 ประเภทต่อสู่รุ่น  รุ่น D ชาย น้ำหนัก 60-65 กิโลกรัม นายอาดีลัน  เจ๊ะแมง

  3 ประเภทต่อสู้  รุ่น G ชาย น้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม นายสุทัศน์ บุญชิด

  4 ประเภทต่อสู้ รุ่น Open 1 หญิง น้ำหนัก 85-100 กิโลกรัม  .. พรรณฑิญากร  พิมพิสาร

 

3 เหรียญเงิน

  1 ประเภทต่อสู้ รุ่น H ชาย น้ำหนัก 80-85 กิโลกรัม  นาย พิมพิราช  ต้นเขียว

  2 ประเภทต่อสู้ รุ่น Open 2 ชาย น้ำหนัก 110 กิโลกรัมขึ้นไป  นาย อรรถพงษ์  แสงเทพ

  3 ประเภทต่อสู้ รุ่น S หญิง น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม  .. นูรีซัน  ลอเซ็ง

 

7 เหรียญทองแดง

  1 ประเภทต่อสู้ รุ่น A หญิง น้ำหนักไม่เกิน 45-50 กิโลกรัม อส.ทพ.หญิง ฟิรดาวส์ ดุรอแม

  2 ประเภทต่อสู้ รุ่น A ชาย น้ำหนัก 45-50 กิโลกรัม นาย สุรชาติ  เปาะมะ

  3 ประเภทต่อสู้ รุ่น I ชาย น้ำหนัก 85-90 กิโลกรัม  นาย ศรานนท์  กลมพันธ์

  4 ประเภทต่อสู้ รุ่น E หญิง น้ำหนัก 65-70 กิโลกรัม .. เกวลิน  บุญมี

  5 ประเภทต่อสู้ รุ่น G หญิง น้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม  .. อริน  จันทร์ชูเพชร

  6 ประเภทต่อสู้ รุ่น Open 2 หญิง น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป  น.ส. สุวิชาดา พรุเพชรแก้ว

  7 ประเภทลีลาเดี่ยวชาย (Tunggal)  .. อิลยาส  สาดารา

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่

นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมฯ

นายอดิศักดิ์ จงจิระศิริ ผู้จัดการทีม

นายนักรบ ทองแดง ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

นายวรยุทธ สุวรรณสว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

ผศ.สมรรถชัย   คันธมาทน์  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

นายอับดุลเล๊าะ   มะหลี ผู้ฝึกสอน

จ่าเอก พรศักดิ์ หมวดเย็บ ผู้ฝึกสอน

MR. ANDY ZULKARNAEN ผู้ฝึกสอน

Mr. Guluh Yuliar Denata ผู้ฝึกสอน

นายภูรินทร์ เตาะสาตู เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา

นส.ภัทรภรณ์ ประจักกะตา ผู้จัดการสมาคมฯ

นายศักดา เม้ยขันหมาก เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

นส.พิรันดิ์รัตน์ นิยมสัจจา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1 นาย แบมารูวัน  มาลายา

2 นาย สุรชาติ  เปาะมะ

3 นาย พีรพล  มิตทสาร

4 นาย อนุภาคย์  เพ็ชรพูล

5 นาย ชาติไท  ชนะชัย

6 นาย อับดุลการีม  ยูโซ๊ะ

7 นาย ไครูลมหาฎี  ยูโซะ

8 นาย ซอบรี  เจะนิ

9 นาย อับดุลการิม  คูลี

10 นาย อับดุลรอฮิม  ซีเดะ

11 น.. อารียา  กลัดกันแสง

12 น.ส. วรรณกานต์ อิสรานุสรณ์

13 น.. สุชาดา  พานิช

14 น.ส. ฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง

15 น.. วงศ์ธิดา  จันทร์พิทักษ์

16 น.. ทรายทอง  อินทะกะ

17 น.. ขวัญจิรา  สุวรรณโชติ

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน AIR SEA LAND ปันจักสีลัตชายหาด ครั้งที่ 1 วันที่ 05/08/2022   12:22:39
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2565 วันที่ 07/06/2022   19:01:49
รับสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้น 2 (National Class 2) วันที่ 19/05/2022   15:50:48
สรุปผลการแข่งขันทัพนักกีฬาปันจักสีลัต กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 เวียดนาม วันที่ 16/05/2022   21:33:11
สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 วันที่ 27/04/2022   15:44:28
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาปันจักสีลัตอห่งประเทศไทย seagame 31 วันที่ 11/04/2022   11:50:40
Scissors One To PSAT วันที่ 10/03/2022   08:57:33
8th Pencak silat Champion ship 2022 at SINGAPORE วันที่ 04/03/2022   09:23:07
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 11/01/2022   08:47:01
สรุปผลการแข่งขัน International Virtual pencak silat championship วันที่ 20/05/2021   14:57:17
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 01/05/2021   07:17:36
เครือข่ายปันจักสีลัตบ้านบาเระใต้เข้ามาดูงาน วันที่ 09/04/2021   11:31:09
พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 31/03/2021   12:57:34
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 21/03/2021   23:29:12
ระเบียบการแข่งขันและสมัครแข่งขัน วันที่ 31/03/2021   14:03:04 article
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์กติกาใหม่ วันที่ 02/03/2021   14:42:44
รับสมัครอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ 09/03/2021   21:47:08 article
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ วันที่ 02/12/2020   09:05:40
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ ๐๐๓/๒๕๖๓ วันที่ 20/11/2020   18:26:50
พิธีปิดปันจักสีลัตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 21/09/2020   20:27:13
ภาณุ อุทัยรัตน์ ได้รับมติเอกฉันท์เป็นนายกสมาคมปันจักฯสมัย3 ประกาศชัดร่วมผลักดันกีฬาปันจักฯสู่โอลิมปิก วันที่ 14/07/2020   10:03:41
ประกาศสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ที่ 002 / 2563 วันที่ 25/04/2020   21:58:58
ขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและเยาวชนชิงแชมป์โลก ณ ประเทศสิงคโปร์ จากการระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 04/03/2020   13:50:26
พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นต้น (Class 3) วันที่ 02/03/2020   12:34:56
การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ ขั้นต้น (Class3) ระหว่างวันที่ 17–21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม al meroz กรุงเทพมหานคร วันที่ 28/02/2020   11:46:10
ผลการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2562 วันที่ 28/02/2020   11:31:54
กิจกรรมรายการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดภาค 3 วันที่ 17/02/2020   17:38:48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปี 2563 วันที่ 27/01/2020   16:07:58
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาค๔) ชิงชนะเลิศภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 24/01/2020   16:18:59
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสัตชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กมภาพันธ์ 2563 ณ โรงยิมส์เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 22/01/2020   15:24:40
เอกสาร ขั้นตอนการขอรับทุนการสนับสนุน วันที่ 03/01/2020   15:20:25
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นายอาดีลัน เจ๊ะแมง ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายรองดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากการที่สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เสนอชื่อนักกีฬาเข้าร่วมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลก วันที่ 19/12/2019   08:54:35
สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกม์ 2019 ครั้งที่ 30 ณ เมืองซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 06/12/2019   11:32:10
ร่วมส่งและให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย แข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 29/11/2019   09:22:58
นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา วันที่ 26/11/2019   12:11:34
สรุปผลการแข่งขัน The 1st Southeast Asian Sultan’s Pencaksilat Championship(Pre -30th Games Manila 2019 ) October 9-12 ,2019 วันที่ 22/10/2019   10:49:16
สรุปผลการเเข่งขันปันจักสีลัตชายหาด ชิงเเชมป์โลก 2019 ครั้งที่ 1 ณ ลานโลมา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต วันที่ 07/10/2019   13:01:08
นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 23/09/2019   10:07:21
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการ 2019 Chungju World Martial arts masterships ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ วันที่ 09/09/2019   10:47:10
การจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 วันที่ 15/08/2019   08:55:14
ผลการแข่งขัน 24th International Belgian Pencak Silat Championship 2019 At Belgiam วันที่ 08/07/2019   09:25:04 article
หนังสือขอตัวเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกทีมชาติไทย เข้าร่วมเก็บตัวซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 11/03/2019   11:55:10
ประกาศแก้ไข วัน เวลา คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ซีเกมส์ ครั้งที่ 30 วันที่ 08/07/2019   09:24:40 article
ขอเชิญชวนสนใจสื่อการเรียนการสอน (E-learning)เรื่อง การพัฒนาความแข็งแรงวิชาพิ้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา วันที่ 11/02/2019   16:45:44
พิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตขั้นกลาง ขั้น 2 (Class 2) วันที่ 14/02/2019   16:48:28
การคัดเลือกตัวนักกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 21/02/2019   15:27:12
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นกลาง (Class 2) วันที่ 05/02/2019   10:10:00
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร วันที่ 11/02/2019   11:33:39
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่7 วันที่ 07/01/2019   10:30:06
18th World Pencak Silat Championship 2018 at Singapore 11-17 ธันวาคม 2561 ทำผลงานได้ 2 ทอง 5 เงิน 4 ทองแดง วันที่ 21/12/2018   08:52:38
คณะนักกีฬา รวม 40 ชีวิต เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 3 - 7 พ.ย. 2561 วันที่ 19/11/2018   10:32:51
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25/10/2018   14:11:53
สรุปผลการแข่งขันปันจักสีลัต ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ กรุงจาการ์ต้า เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ผลงาน 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง วันที่ 30/08/2018   10:48:28
“ชาวยะลา ร่วมส่งนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย สู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ณ ประเทศอินโดนีเซีย” วันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยมยะลา วันที่ 20/08/2018   09:32:49
พิธีเปิด และปิด การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่ 21/01/2019   11:11:32
นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศ ได้มอบรถจักรยานยนต์เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก 'จูเนียร์ เวิลด์ ปันจักสีลัต แชมเปี้ยนชิพ 2018' ครั้งที่ 4 วันที่ 27/06/2018   14:58:15
งานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 26/06/2018   15:38:32
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นที่สูง (National Class 1) วันที่ 26/06/2018   15:30:32
พิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติขั้นที่สูง (National Class 1) วันที่ 19/06/2018   10:11:03
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 31/05/2018   16:07:20
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561 วันที่ 21/01/2019   11:04:43
สรุปผลการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา วันที่ 29/12/2020   09:49:47
จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 สร้างมาตรฐานการแข่งขันสู่มืออาชีพ วันที่ 19/04/2018   09:10:38
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนเยาวชน ชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 08/04/2018   14:54:17
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชนเยาวชน ชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 08/04/2018   14:44:20
นายกสมาคมฯ มอบเงินขวัญถุงเนื่องในพิธีมงคลสมรส ล่วงหน้า วันที่ 25/01/2018   19:37:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" วันที่ 25/01/2018   19:11:33
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 17/01/2018   12:04:07
พิธีเปิดการแข่งขัน ปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคกลาง และการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนนักกีฬาปันจักสัตเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 26/12/2017   16:41:48
แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาปันจักสีสัตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาปันจักสีสัต เยาวชนชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 4 วันที่ 26/12/2017   16:25:00
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 วันที่ 12/12/2017   13:56:16
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง วันที่ 15/03/2018   12:31:37
กำหนดการแข่งขันการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 15/12/2017   15:42:30
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงยิมส์ปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 15/03/2018   12:31:21
สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเภทกีฬาปันจักสีลัต 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง วันที่ 31/08/2017   11:23:34
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตร่วมส่งนักกีฬาสู้ซีเกมส์มาเลย์ วันที่ 22/08/2017   11:36:52
ส่งทัพนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 วันที่ 16/08/2017   16:16:57
สรุปกติกาวันประชุมผู้จัดการทีมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 วันที่ 16/06/2017   09:08:41
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” วันที่ 14/06/2017   15:39:26
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจัสีลัตชิงชนะเลิสจังหวัดนราธิวาส และเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤาภาคม 2560 วันที่ 19/05/2017   11:54:59
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระองศ์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุโขทัย วันที่ 09/05/2017   14:11:05
มหกรรมมวยไทยปันจักสีลัตทีมชาติไทยปะทะนักชกจากสหพันธรัฐมาเลเชีย วันที่ 02/05/2017   15:56:14
สรุปการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2560 ณ โรงยิมแนเซี่ยมอเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันที่ 10/04/2017   16:13:53
สรุปการแข่งขันกีฬาพรีซีเกมส์ (The 7th Southeast Asian Silat Championship 2017) ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2560 ณ กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเชีย ชนิดกีฬาปันจักสีลัต วันที่ 10/04/2017   11:01:53
ระเบียบการแข่งขัน ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 วันที่ 15/03/2018   12:31:05
ระเบียบการแข่งขัน กีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 15/03/2018   12:30:27
กำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ประเภทร่ายรำ วันที่ 19/05/2017   19:07:48
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่สมัครเข้าคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัต เพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 19/05/2017   19:08:00
สรุปผลการแข่งขันกีฬา17th world pencak silat championships bali, indonesia วันที่ 18/01/2017   15:47:16
ประกาศการคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัตเพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 17/01/2017   14:36:18
นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยเข้าพบแพทย์ตรวจร่างกายเตรียมความพร้อมชิงแชมป์โลก บาหลี วันที่ 15/11/2016   16:27:52
ประชุมคัดเลือกนักกีฬาชุดชิงแชมป์โลกครั้งที่ 17 ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย วันที่ 15/11/2016   16:19:42
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักณ์เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา พ.ศ.2559 วันที่ 13/12/2016   11:06:03
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาปันจักสีลัต ชุดชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 17 วันที่ 27/10/2016   14:21:37
การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 27/10/2016   14:22:52
ประกาศรายชื่อนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 17/11/2016   08:24:01
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต Asian Beach Games 2016 Danang Vietnam ชนิดกีฬาปันจักสีลัต ผลงานของทัพนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยสามารถทำได้ 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง วันที่ 10/10/2016   15:30:22
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพละศึกษา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปันจักสีลัตกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 จังหวัดกระบี่ วันที่ 01/09/2016   14:13:27
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2559 ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 15/03/2018   12:30:47
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนักกีฬาปันจักสีลัตจากประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ ทีม JAWA TENGAH ทีม SUMATRA UTARA รวมทั้งนักกีฬาทีมชาติไทย วันที่ 21/07/2016   09:34:33
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยรายการ 2nd Asian Pencak Silat Championships 2016 วันที่ 09/06/2016   11:26:31
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบบัญชีรายชื่อสมาชิกชมรม/สโมสร วันที่ 02/06/2016   13:46:13
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ตำแหน่ง (สำหรับสมาชิก) วันที่ 18/01/2017   16:11:35
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต เจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่ เชิดชูวัฒนธรรมภาคใต้ ปันจักสีลัตและ มโนราห์ วันที่ 08/06/2016   14:35:23
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลางประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559 วันที่ 08/06/2016   10:24:37
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตเดินหน้าเรียกเก็บตัวนักกีฬาสู้ศึกเอเชียนบีชเกมส์ วันที่ 03/05/2016   13:44:54
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 26/10/2016   09:20:58
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำปี 2559 ณ. จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 08/04/2016   14:25:12
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2559 วันที่ 04/04/2016   13:30:56
เปิดอย่างยิ่งใหญ่ ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 จังหวัดจันทบุรี วันที่ 29/03/2016   13:12:03
ภาณุฯ นั่งเก้าอี้ประมุขปันจักสมัยที่ 2 วันที่ 29/03/2016   12:54:22
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ ชนิดกีฬา ปันจักสีลัต จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2559 วันที่ 18/03/2016   12:00:50
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 14/03/2016   11:30:49
รูปตัวอย่างเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 17/02/2016   09:32:25
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 4 และชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 -14 กุมพาพันธ์ 2559 วันที่ 07/03/2016   15:37:28
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔และชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 30/03/2017   12:08:45
พิธีเปิดการแข่งขัน ชนิดกีฬา "ปันจักสีลัต" ในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครศรีธรรมราชเกมส์" ที่ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26/01/2016   14:12:43
สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย กันเกราเกมส์ ชนิดกีฬา ปันจักสีลัต วันที่ 20/01/2016   12:54:44
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต World Junior Silat Champion chip 2015 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 - 1 ธันวาคม 2558 วันที่ 05/01/2016   12:44:20
ปันจักสีลัตเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นเล็ก ได้เตรียมพร้อมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก วันที่ 25/12/2015   15:38:58
คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ และ คณะทัพนักกีฬาเยาวชนปันจักสีลัต ชุดชิงแชมป์โลก ได้เดินทางเข้ารับมอบโอวาท นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย และ แม่ทัพภาคที่ 4 ณ ค่ายสิรินทร วันที่ 21/12/2015   16:40:40
นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย รุ่นเยาวชน ดีใจหลังคว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬา 7th Asean schools games ประเทศบรูไน ขณะที่นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา วันที่ 09/12/2015   13:51:23
สรุปผลการแข่งขัน 7th Asean schools games (ASG) 21st-29th November 2015 ประเทศบรูไน ชนิดกีฬาปันจักสีลัต วันที่ 30/11/2015   10:27:23
ประกาศรายชื่อนักกีฬาปันจักสีลัต ชุดปันจักสีลัตเยาวชนชิงแชมป์โลก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 19/11/2015   15:30:22
ปันจักสีลัต เยาวชนชิงแชมป์โลก ประลองคัดตัวรอบสุดท้าย วันที่ 19/11/2015   15:37:25
นายภาณุ อุทัยรัตน์ ส่งตัวแทนเข้าเยี่ยมนักกีฬาเยาวชนปันจักสีลัต ที่ได้รับอุบัติเหตุขณะแข่งขันแมทซ์กระชับมิตร ไทย กับ มาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมา ณ บ้านพัก วันที่ 09/11/2015   13:29:42
แมทช์การประลองปันจักสีลัตชุดเยาวชนชิงแชมป์โลก อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรายการ ปันจักสีลัตชุดเยาวชนชิงแชมป์โลก ปี 2015 (World junior championship 2015) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 - 31 ธันวาคม 2558 ปลายปีนี้ วันที่ 09/11/2015   09:26:35
มหา'ลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา ประเดิมสนามแรก กีฬาปันจักสีลัตยิ่งใหญ่ วันที่ 26/10/2015   13:04:13
เยาวชนปันจักสีลัตทีมชาติไทย พร้อมเก็บตัวสู้ศึกเยาวชนโลก กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย วันที่ 20/10/2015   10:36:17
แจ้งการเพิกถอนคำสั่งลงโทษนักกีฬาที่กระทำการละเมิดใช้สารต้องห้าม วันที่ 11/09/2015   09:39:48
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 14/09/2015   10:39:42
ประชุมวิสามัญ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพีหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 19/08/2015   11:38:23
เปิดจองเสื้อที่ระลึก การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ วันที่ 21/07/2015   21:16:30
ประกาศเลือนวันแข่งขันเป็นวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16/07/2015   11:20:38
ปันจักสีลัตเดินหน้าต่อเฟ้นยุวชน เยาวชนเพื่อเตรียมการชิงแชมป์โลก และเอเชียนเกมส์ วันที่ 22/06/2015   09:30:38
ยะลาแห่ต้อนรับนักกีฬาฮีโร่เหรียญทอง ปันจักสีลัตทีมชาติไทยคึกคัก วันที่ 08/07/2015   15:04:44
รวมพลคนปันจักสีลัต ส่งแรงใจเชียร์ไทยไปซีเกมส์ วันที่ 08/06/2015   10:51:14
โค้ชและนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่จัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้ารับฟังโอวาท จากพลโทปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่4 ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันซีเกมส์ วันที่ 04/06/2015   09:22:52
นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เยี่ยมนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติ มั่นใจพร้อมสู่ศึกซีเกมส์ วันที่ 28/05/2015   09:04:02
ประชุมเตรียมพร้อมงานรวมพลคนปันจักสีลัตในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 วันที่ 21/05/2015   10:24:54
ปันจักสีลัตทีมชาติเวียดนามและทีมชาติไทย เข้าร่วมเก็บตัว ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา วันที่ 15/05/2015   19:54:13
แจ้งคำสั่งลงโทษนักกีฬาที่กระทำผิดละเมิดโดยใช้สารต้องห้าม ตามคำสั่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ ๑๐๑/๒๕๕๔ วันที่ 11/09/2015   09:35:36
กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการเก็บตัวของนักกีฬาปัน จักสีลัตทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์สิงคโปร์ ครั้งที่ 28 วันที่ 07/05/2015   13:00:15
ขอแสดงความยินดี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ได้เข้ารับพระราชทานสายสะพายและตราตั้งเป็นดะโต๊ะ ณ วังสุลต่าน แห่งรัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 30/04/2015   15:11:52
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 วันที่ 29/04/2015   10:04:47
สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน วันที่ 11/04/2015   13:32:01
นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยอุ่นเครื่องซีเกมส์เดินทางกลับถึงประเทศไทยอย่างสวัสดิภาพ หลังสร้างชื่อ คว้า 3เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 5เหรียญทองแดง ในการแข่งขันปรีซีเกมส์ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 07/04/2015   15:01:56
สรุปการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยประทาน พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ประจำปี2558 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคา 2558 ถึง 2 เมษายน 2558 วันที่ 06/04/2015   18:12:00
รายชื่อนักกีฬาปันจักสีลัต ตัวแทนทีมชาติไทยซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2558 วันที่ 11/05/2015   11:18:10
งานแถลงข่าวการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2558 วันที่ 25/03/2015   10:16:54
ปันจักสีลัตไทย สุดเจ๋งคว้า 6ทอง 2เงินในศึกมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาติ ครั้งที่1 (World MAC Games 2015) วันที่ 17/03/2015   10:51:55
World Martial Arts Games ครั้งที่1 เปิดสนามปันจักสีลัตไทยโชว์ฟอร์มเหนือโค่นแชมป์โลกชาวมาเลเซีย วันที่ 17/03/2015   10:04:50
ปันจักสีลัตฯพร้อมสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่ 28 สิงคโปร์ตั้งเป้าเหรียญไว้ที่ 3เหรียญทอง วันที่ 26/02/2015   11:32:57
ปันจักสีลัตแสดงโชว์ในงาน วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สู่อาเซียน วันที่ 20/02/2015   09:03:40
จังหวัดชัยภูมิพร้อมให้การสนับสนุนกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2558 วันที่ 12/02/2015   14:16:37
ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2558 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25/02/2015   08:48:10
ปันจักสีลัตเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ สิงคโปร์กลางปี วันที่ 06/02/2015   13:57:38
ปันจักสีลัตเตรียมขยายฐานแฟนกีฬาออกไปทั่วประเทศจัดศึกชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดชัยภูมิปลายเดือนมีนาคม วันที่ 02/02/2015   09:06:38
ปิดฉากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36 วันที่ 02/02/2015   08:55:12
กำหนดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต (สาธิต) ในกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 36 2558 วันที่ 27/01/2015   11:58:36
ปิดฉากศึกชิงแชมป์ปันจักสีลัตโลกครั้งที่ 16 ทีมชาติไทยคว้า 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง วันที่ 24/11/2015   11:03:51
ศึกปันจักสีลัต ชิงแชมป์โลกครั้งที่ 16 รอบก่อนรองชนะเลิศ เชียร์สุดมัน 48 คู่ ทีมไทยลงสนาม 13 คู่ ผ่านเข้ารอบ 8 คู่ วันที่ 12/01/2015   19:28:44
ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก วันที่ 31/12/2014   13:15:11
สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยจัดประชุมให้ ข้อมูลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 7 – 17 มกราคม 2558 ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครภูเก็ต สะพานหิน ให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 29/12/2014   21:52:18
การประชุมการจัดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่16 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางภูเก็ต วันที่ 27/12/2014   11:39:20
ของที่ระลึกลดราคา “16th World Pencak Silat Championship 2015, Phuket Thailand” ระหว่างวันที่ 7 - 17 มกราคม 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 26/01/2015   15:51:58
เปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3 วันที่ 01/12/2014   14:19:50
พิธีเปิดการอบรมสัมนาผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัต ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 26/11/2014   13:41:07
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงยิมส์อเนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 17/11/2014   15:26:53
มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนานาชาติ" World Martial Arts Council Game Thailand 2015 วันที่ 27/01/2015   10:31:47
ชมวีดีโอรายการ คำภีร์นักสู้ ย้อนหลัง สารคดี ปันจักสีลัต ที่ถ่ายทำในช่วงที่ผ่านมา วันที่ 28/10/2014   11:28:38
เปิดจองมาสคอตที่ระลึก การแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่ 16 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย วันที่ 15/10/2014   15:13:26
งานแถลงข่าวการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่ 16 ภูเก็ต ประเทศไทย วันที่ 11 ตุลาคม 2557 16.00 น. วันที่ 15/10/2014   10:34:39
PSAT's Big Boss visit to Uzbekistan in Promotion of 16th World Pencak Silat Championship 2015 (16th WPSC '15) วันที่ 26/09/2014   14:27:38
กำหนดวันปะลอง เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย วันที่ 30/09/2014   12:53:10
สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย โดยนายพิทยา รัตนพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบชุดฝึกซ้อมกีฬา จากคุณวันชัย วิทยะสุนทร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรเทคโนโลยี วันที่ 22/09/2014   09:53:49
เลขาธิการสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กๆนักกีฬาปันจักสีลัตยุวชน-เยาวชนโรงเรียนบ้านหัวนาคำ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 19/09/2014   14:59:07
พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาปันจักสี ลัต รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 19/09/2014   14:27:42
ศอ.บต. ได้มอบผ้าห่มนวมให้กับนักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย วันที่ 09/09/2014   15:57:55
ขอแสดงความยินดี นายภานุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ทางสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภาบริหารสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ วันที่ 26/08/2014   17:19:14
สรุปผลการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “พลศึกษาเกมส์” วันที่ 21/08/2014   09:59:13
สมาคมปันจักสีลัตแห่ง ประเทศไทยจับมือสถาบันการพลศึกษา มุ่งหวังพัฒนากีฬาปันจักสีลัตให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 21/08/2014   09:19:51
ประกาศรายชื่อ นักกีฬาทีมชาติที่ได้รับคัดเลือกเข้าเก็บตัวในการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลกครั้งที่ 16 วันที่ 24/09/2014   11:54:27
ประกาศผลการประกวดภาพสัญลักษณ์ และมาสคอต ปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่๑๖ วันที่ 22/07/2014   16:30:26
การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระดับ 5 ภาค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) จังหวัดนครราชสีมา "นครราชสีมาเกมส์" คัดภาค5 ที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 30/06/2014   09:07:30
ความพร้อมของการจัดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย วันที่ 18/06/2014   08:58:27
จัดประกวดภาพสัญลักษณ์ และมาสคอต ปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่๑๖ วันที่ 30/06/2014   14:25:06
ภาพบรรยากาศและสรุปผลการแข่งขัน iBank ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 21/07/2014   11:35:43
ร่วมแสดงความยินดีกับนายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมปันจักสีลัต เนื่องในโอการเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 09/06/2014   10:15:24
ภาพบรรยากาศ สถานที่จัดการแข่งขัน IBANK ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 29/05/2014   09:53:09
สรุปผลการแข่งขันปันจักสีลัตยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2557 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 27/05/2014   13:54:57
ระเบียบการแข่งขัน IBANK ปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12/05/2014   16:54:44
ขอเชิญครอบครัวปันจักสีลัตฯร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว การจัดการแข่งขันปันจักสีลัตยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่1 วันที่ 30/04/2014   16:26:39
การอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาปันจักสีลัตประจำปี 2557 วันที่ 29/09/2014   15:56:23 article
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย จันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลา กีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย. วันที่ 01/04/2014   15:07:02
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 11/04/2014   11:21:57
ติดตามผลสรุปการแข่งขันปันจักสีลัตศรีสเกษเกมส์ "กีฬาเยาวชนครั้งที่ 30" วันที่ 21/03/2014   14:48:26
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระดับ 5 ภาค การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) จังหวัดนครราชสีมา "นครราชสีมาเกมส์" วันที่ 06/03/2014   16:21:58
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ชิงชนะเลิศ ยุวชน - เยาวชน แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 วันที่ 25/04/2014   12:45:06
Sheik Alau'ddin Yacoob Marican, PBM Chif Exeeutive Offiecr นายกสมาคมปันจักสีลัตสิงคโปร์ เดินทางเข้าชมศูนย์ฝึกปันจักสีลัตฯ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา วันที่ 30/01/2014   14:18:59
สรุปผลการแข่งขันปันจักสีลัต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์" วันที่ 14/01/2014   15:20:43
ประกาศผล ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วันที่ 14/01/2014   15:00:42 article
นักกีฬาปันจักสีลัตเข้าขอบคุณแม่ทัพภาคที่4 ที่ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี วันที่ 20/12/2013   10:08:37
เดินทางเข้าเพื่อขอบคุณ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต. ) วันที่ 14/01/2014   15:00:55 article
พิธีจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา และพิธีมอบเงินรางวัลจากชาวยะลา วันที่ 14/01/2014   15:01:07 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเดินทางมาต้องรับนักกีฬาปันจักสีลัตชุดซีเกมส์ 27 วันที่ 14/01/2014   15:01:25 article
คณะต้อนรับนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ให้การต้อนรับกลับอย่างอบอุ่นที่สนามบินหาดใหญ่ วันที่ 19/12/2013   17:04:53
ความเคลื่อนไหวทัพปันจักสีลัตในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 27 กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า ที่จัดขึ้นระหว่าง 11 - 22 ธันวาคม 2556 วันที่ 17/12/2013   09:11:45
คณะผู้จัดการทีม คณะผู้ฝึกสอนและคณะนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยเพื่อขอเข้าพบ พล.ท.สกล ชื่นตระกูล วันที่ 03/12/2013   10:11:09
พิธีปิดการแข่งขัน และมอบเหรียญรางวัลกับนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันปันจักสีลัตชิชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ 2 วันที่ 11/12/2013   09:03:46 article
นายกสมาคมปันจักสีลัตเข้ามอบกระเป๋าแกรนด์สปอรต์ให้กับนักกีฬาปันจักสีลัตชุดทีมชาติไทย วันที่ 28/11/2013   16:51:53
ผศ.ดร.เกษม เบ็ญจวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันรัชภาคย์ ศูนย์จังหวัดยะลา และที่ปรึกษาสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพัก วันที่ 28/11/2013   16:31:07
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 วันที่ 14/01/2014   15:01:16 article
งานแถลงข่าวสื่อมวลชล นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย วันที่ 26/11/2013   08:26:24 article
เดินทางรับประทานอาหารค่ำโรงแรมซีเอสปัตตานี วันที่ 26/11/2013   08:25:57 article
คณะของนายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย วันที่ 26/11/2013   08:26:15 article
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ วันที่ 21/11/2013   11:26:23 article
นายภาณุ อุทัยรัตน์ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ โค้ชและนักกีฬาที่มาเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกฯ วันที่ 28/10/2013   09:09:53 article
ภาพบรรยากาศการเก็บตัวฝึกซ้อมทีประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 28/10/2013   09:09:44 article
การเดินทางไปเยี่ยมเลขาธิการสมาพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2556 วันที่ 09/10/2013   14:45:26
รายชื่อนักกีฬาที่ไปฝึกซ้อมเก็บตัว ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2556 วันที่ 28/10/2013   09:09:30 article
นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา)และคณะฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 08/10/2013   15:36:32
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ของที่ระลึกฉลองเหรียญทองในรายการ ปันจักสีลัตนานาชาติ วันที่ 08/10/2013   15:36:39
สัมภาษณ์รายการวิทยุ ศอ.บต. คลื่น 103.75 ปันจักสีลัตนานาชาติ วันที่ 08/10/2013   15:36:48 article
ประมวลภาพและสรุปผลการแข่งขัน ปันจักสีลัตนานาชาติที่มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2556 วันที่ 27/09/2013   12:02:15
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้โอวาทก่อนไปเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัต นานาชาติที่ มะลากา มาเลเซีย วันที่ 13/09/2013   18:37:44
รายชื่อนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย เตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 27 วันที่ 10/12/2013   12:47:21 article
ภาพความคืบหน้าการฝึกซ้อมเก็บตัวของนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 04/09/2013   13:51:57
ตัวแทนของ นายวสันต์ สุหลง ประธานชมรมปันจักสีลัตยะลา และบริษัทเอกชนได้เข้าพบ วันที่ 03/09/2013   10:31:06
การแข่งขันกีฬาปันจีกสีลัต IPE.YALA ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 12/09/2013   08:56:19 article
ตัวแทนบริษัทศักดิ์ปยุต การโยธาจำกัด เดินทางมามอบเสื้อสำหรับให้นักกีฬาปันจักฯไว้ใช้ใส่ฝึกซ้อม จำนวน 30 ตัว วันที่ 02/09/2013   08:05:21 article
4rd INTERNATIONNAL PENCAK SILAT CHAMPPIONSHIP 2013 MALAKA MALAYSIA วันที่ 09/06/2014   10:15:41
คลื่นวิทยุ ศอ.บต. FM 103.75 Mhz ดำเนินรายการโดย ดีเจ จามรี อนุรัตน์ (พี่จ๋า) วันที่ 02/09/2013   08:05:40 article
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย พร้อมทั้งเดินชมสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา วันที่ 12/09/2013   13:10:38 article
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 18.30 น หจก.ยะลาก้าวมั่น มอบเสื้อให้กับนายจงรัก เขี้ยวแก้ว เลขาธิการ สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักกีฬาปันจักสีลัตฯ ชุดเตรี่ยมซีเกมส์ครั้งที่ 27 ณ ประเทศพม่า วันที่ 02/09/2013   08:05:56 article
การโชว์การแสดงของนักกีฬาปันจักสีลัตฯ โครงการเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) วันที่ 02/09/2013   08:06:13 article
คณะสถาบันสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จังหวัดยะลาโดย ผศ.ดร.เกษม เบ็ญจวงศ์ รองอธิการบดี สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเสื้อกีฬาสำหรับฝึกซ้อมจำนวน 30 ตัว วันที่ 02/09/2013   08:06:05 article
บรรยากาศสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม ของนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 23/08/2013   09:30:36
ภาพบรรยากาศการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 22/08/2013   12:20:58
ประมวลภาพบรรยากาศการปะลองฝีมือคัดเลือกทีมชาติไทย วันที่ 16/08/2013   14:35:11
กำหนดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย รอบสุดท้าย วันที่ 16/08/2013   13:40:06 article
สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสมาชิกสโมสรใหม่ วันที่ 16/11/2021   13:22:14
แจ้งสมาชิกสโมสรชมรมให้มาชำระค่าบำรุงประจำปี 2556 และ 2557 วันที่ 27/01/2014   11:10:35 article
บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 25/07/2013   13:34:20
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (PENCAKSILAT ASSOCIATION OF THAILAND)” วันที่ 16/08/2013   08:24:39
4TH INTERNATIONAL Pencak Silat CHAMPIONSHIP DEPUTY PRIME MINISTER CUP 2013 วันที่ 01/08/2013   15:19:40
ตารางการแข่งขันของการแข่งขันปันจักสีลัตวันที่ 4 วันที่ 16/07/2013   15:47:45
ตารางการแข่งขันของการแข่งขันปันจักสีลัตวันที่ 3 วันที่ 16/07/2013   15:48:03
ตารางการแข่งขันของการแข่งขันปันจักสีลัตวันที่ 2 วันที่ 30/07/2013   09:46:06 article
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประทศไทยเตรียมอัดฉีดนักกีฬาเหรียญทองละ 10,000 บาท วันที่ 02/07/2013   12:27:44
สรุปภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันปันจักสีลัตวันแรกที่พม่า วันที่ 26/06/2013   15:55:20
บรรยากาศการแข่งปันจักสีลัต ของทีมชาติไทย วันที่ 25/06/2013   12:51:14
รายชื่อนักกีฬาที่ลงแข่งขันวันนี้และภาพพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 25/06/2013   12:53:14
ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันรัชต์ภาคย์ สาขายะลาได้เลี้ยงอาหารค่ำกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทีมชาติปันจักสีลัต วันที่ 23/06/2013   11:20:04
ผู้ฝีกสอนสมาคมฯปันจักสีลัตฯนำตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ประชาสัมพันธ์ซีเกมส์ วันที่ 25/07/2013   13:42:54
รายชื่อนักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย วันที่ 26/07/2013   12:04:33
นายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาปันจักสีลัตชุดเตรียมการแข่งขันซีเกมส์ 2013 วันที่ 25/07/2013   13:43:14
4th South East Asian PENCAK SILAT Championship 2013 วันที่ 21/06/2013   10:44:00
เพิ่มช่องทางการติดต่อสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย วันที่ 19/06/2013   10:45:50
รุ่นที่กำหนดในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ วันที่ 20/06/2013   13:22:54 article
ประวัตินายกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์ วันที่ 18/06/2013   21:12:12
พิธีเปิดปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จังหวัดระนอง วันที่ 20/06/2013   08:59:52Copyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com