ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕

ประจำปี พ.. ๒๕๖๑

  หอประชุมกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

******************* 

๑. สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

สถานที่ติดต่อ:สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ๒๘๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ชั้น ๑๕ ห้อง ๖

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์สำนักงานสมาคม   ๐๒ ๑๗๐ ๙๔๗๒

นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย   นายภาณุ อุทัยรัตน์

เลขาธิการสมาคมฯ                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรัก เขี้ยวแก้ว

โทรศัพท์มือถือ      :         ๐๘๖ ๒๙๐ ๕๕๓๓

เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน     นายนักรบ  ทองแดง

        โทรศัพท์มือถือ     :         ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙

          ผู้ช่วยเลขานุการฯ          :         นายพิทยา รัตนพันธ์       นายประจวบ แก้วไกร

                   โทรศัพท์มือถือ    :          ๐๘ ๘๗๙๒ ๔๓๐๒       ๐๘ ๙๔๖๗ ๕๘๒๑

          ฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน              นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์     ดร.เกษม  พันธุสะ

                   โทรศัพท์มือถือ    :         ๐๘ ๑๔๗๘ ๑๑๖๗        ๐๘ ๑๕๔๐ ๙๑๙๑

. กำหนดการแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน

ทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๒-๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมกีฬาเทศบาลเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. กำหนดการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

               สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๑ 

๔. สถานที่รับสมัคร

              สมัครแข่งขันคลิ๊กที่นี้

 

ประกาศ

เรื่อง   การสนับสนุนค่าใช้จ่ายชมรมฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ยุวชน เยาวชน

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561  อ่านต่อที่นี้

 

*******************

 

 
รายการแข่งขัน

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 64
สมัครแข่งขันปันจักลีลาออนไลน์ article
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓
ระเบียบการแข่งขันจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต ประจำปี 2562 article
ใบสมัครแข่งขัน ออนไลน์ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
ระเบียบการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงยิมส์ปันจักสีลัต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา
ระเบียบการแข่งขันปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร
Junior World Pencak Silat Championship 2018 Songkhla, ThailandCopyright ©2022 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com