ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา


รายชื่อสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

รายชื่อสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

1 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตกองทัพบก
2 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
3 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
4 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
5 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
6 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตค่ายอิงคยุทธบริหาร
7 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
9 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี
10 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
11 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
12 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ นราธิวาส
13 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดยะลา
14 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียยะห์ นราธิวาส
15 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา
16 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดปทุมธานี
17 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา
18 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
19 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร
20 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
21 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนละแมวิทยา
22 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
23 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดจันทบุรี
25 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตพรมหานุสรณ์เพชรบุรี
26 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
27 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตไทยญี่ปุ่น - ดินแดง
28 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
29 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตเทศบาลเมืองสุไหง - โกลก
30 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
31 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
32 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
33 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง
34 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านกระทิง
35 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
36 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
37 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
38 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบาเจาะ
39 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
40 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
41 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
42 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดกาฬสินธุ์
43 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา
44 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนครศรีธรรมราช
45 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดมหาสารคาม
46 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
47 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนครราชสีมา
48 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
49 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์
50 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง
51 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
52 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
53 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
54 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านมือลอ
55 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
56 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
57 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสีดาวิทยา
58 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยา
59 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
60 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กรมราชทัณฑ์
61 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวถนนวิทยา
62 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์
63 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
64 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
65 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก
66 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสุวรรณวิทยา
67 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
68 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี
69 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดพัทลุง
70 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฏร์ธานี
71 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี
72 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนปะทิววิทยา
73 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านตันหยง
74 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสงคราม
75 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนปรางค์กู่
76 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดศรีสะเกษ
77 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
78 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช
79 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนูซันตารานราธิวาส
80 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตชุมชนศรีตรัง จังหวัดตรัง
81 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตฮารีเมาตะลุโบะ ปาตานี
82 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตพลบดี
83 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต YALA SPORT SCHOOL
84 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตบ้านกระทิง
85 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตหัวกุญแจ
86 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนูซันตาราสุไหงโกลก
87 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต YRU YALA
88 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนูซันตาราเมอนารอ
89 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนาคูสปอร์ต
90 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต DRAGAON
91 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตตากซิตี้
92 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนูซันตารายะลา
93 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตรักบ้านเกิดยะลา
94 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตเมืองน้ำดำ
95 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต MSU CLUB
96 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต PHET NONGKI
97 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตคำม่วง
98 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตเมธี สุพรรณบุรี
99 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตชลหญิง
100 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต KTG & PENCAKSILAT
101 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตคลองขลุง
102 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต J.R. คณะราษฎร์บำรุงจังหวัดยะลา
103 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต R.D. นิบงชนูปถัมป์ยิมส์
104 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตเจยิมส์ยะลา
105 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา
106 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต PAMAC Pencaksilat
107 ชมรมกีฬาปันจักสีลัต OYP OLYMPIC สมุทรสงคราม

Update _/11/64
ชมรมปันจักสีลัต
Copyright ©2021 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com