ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletสมาชิกชมรมกีฬาปันจักสีลัต
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา
bulletระบบคำขอ NSDF กองทุน


ประกาศผล การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาค๔)

ประกาศผล

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาค๔) ชิงชนะเลิศภาคใต้

ประจำปี พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่  7-10 กุมภาพันธ์ 2563 

ณ โรงยิมส์สนามกีฬาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


หากผลไม่ตรงแจ้งมายังสมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ เพื่อตรวจสอบ

โทร:02-1709472 เวลาทำการ 9.00 - 17.00 น. เพื่อตรวจสอบ

 

ประเภทเดี่ยว ปันจักลีลา กลุ่มพิเศษชาย (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กชายนูรูดดีน โซะเละ

นูซันตาราเมอนารอ

 

 

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย ยุวชน1 (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กชายกาญดิษฐ์ จิตหลัง

โรงเรียนปัตตานี

 

2

เด็กชายฮารอฟิต มะอีซอ

รักบ้านเกิดยะลา

 

3

เด็กชายอัฟฮัม สีดิ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

4

เด็กชายตัสรี   มะสาและ

ชุมชนสุไหงโก-ลก

 

 

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง ยุวชน1 (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กหญิงอิสดีน่า บินเจ๊ะอาลี

นูซันตาราเมอนารอ

 

2

เด็กหญิงนาญีฮะห์ อมานีมาลิค

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

3

เด็กหญิงตัสณีมร์ สูหลง

อบต.เกาะจัน

 

4

เด็กหญิงนัจมี อาลี

นูซันตารา นราธิวาส

 

 

ประเภทคู่ปันจักลีลาชาย ยุวชน1 (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กชายมูฮำหมัดอาฟีซี ลาเต๊ะ

เด็กชายฮาฟีรซูล บินยะโก๊ะ

บ้านบูเกะตาโมง

 

 

2

เด็กชายอากีมี มะเก๊ะ

เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี กือโด

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

 

 

3

เด็กชายยูเบร คะแม

เด็กชายซูเปีย อูเซ็ง

โรงเรียนตาเนาะแมเราะ จ.ยะลา

 

 

 

ประเภทคู่ปันจักลีลาหญิง ยุวชน1 (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กหญิงอิสดีน่า บินเจ๊ะอาลี

เด็กหญิงซาเปียร์ สาแลแมะ

นูซันตาราเมอนารอ

 

 

 

ประเภททีมปันจักลีลาชาย ยุวชน1 (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กชายกาญดิษฐ์ จิตหลัง

เด็กชายอาลียัส ปูเกะ

เด็กชายอิฟฟาน มหิเละ

จังหวัดปัตตานี

 

 

2

เด็กชายฟาริส อูมา

เด็กชายอิสกันต์ดา ยูโซะ

เด็กชายอัฟฮัม สีดิ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

 

3

เด็กชายมูฮำหมัดอาฟีซี ลาเต๊ะ

เด็กชายฮาฟีรซูล บินยะโก๊ะ

เด็กชายอับดุลเราะห์มาน อาแว

บ้านบูเกะตาโมง

 

 

 

ประเภททีมปันจักลีลาหญิง ยุวชน1 (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กหญิงอรนิชา นิยมเดชา

เด็กหญิงนาญีฮะห์ อมานีมาลิค

เด็กหญิงนูรฮูดา มาหะมา

 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

 

2

เด็กหญิงฮานีฟา แมเราะ

เด็กหญิงอานีส  สิลิมิง

เด็กหญิงนูรฮาฟีดา มะสง

บ้านบูเกะตาโมง

 

 

 

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย ยุวชน2 (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กชายแวอาลี แวหายี

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา

 

2

เด็กชายอับดุลเราะมัน มะโซะ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

 

3

เด็กชายมูฮัมหมัดรอซีดัน กอตอ

นูซันตารอ มือลอ

 

4

เด็กชายอัฟฮัม  อาแว

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

 

 

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง ยุวชน2 (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กหญิงอธิติยา เส็มหมาน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

 

2

เด็กหญิงจิวารีย์ แซ่จื้อ

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ยะลา

 

3

เด็กหญิงจัสติน โหดสุบ

ปันจักสีลัต จ.ยะลา

 

4

เด็กหญิงอาญา ขุนตามา

โรงเรียนนิบงราชินูปถัมป์

 

 

ประเภทคู่ปันจักลีลาฃาย ยุวชน2 (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กชายอับรอร สะอิ

เด็กชายอิรฟาน มาและ 

นูซันตาราเมอนารอ

 

 

 

ประเภทคู่ปันจักลีลาหญิง ยุวชน2 (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กหญิงฮาบีบะห์ มะบายะ

เด็กหญิงฮาบีบะห์ บือราเฮง

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

 

 

 

ประเภททีมปันจักลีลาชาย ยุวชน2 (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กชายฟิรฮาน สาแล๊ะ

เด็กชายคาลิส มูลอ

เด็กชายอดินัน มหิเละ

จังหวัดปัตตานี

 

2

นายอายุ มาแต

นายอาลีมีน วาเตะ

เด็กชายอานัส สะแลแล

อบต.เกาะจัน

 

 

ประเภททีมปันจักลีลาหญิง ยุวชน2  (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

 

1

เด็กหญิงวรัญญา  เรืองธนู

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พรหมสุด

เด็กหญิงนูรีอารีนา  นิทอง

ชุมชนสุไหงโก-ลก

 

2

 

เด็กหญิงนูฮาฟาเต็ม  เจ๊ะเล๊าะ

เด็กหญิงชญานินทร์  คล้ายอุดม

เด็กหญิงอักลามียา มะอีซอ

บ้านบูเกะตาโมง

 

3

เด็กหญิงคัสตรูรี ดาโอ๊ะ

เด็กหญิงตอยยีบะห์ สือรี

เด็กหญิงตอยยีบะห์ ดาโอ๊ะ

โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ยะลา

 

 

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย เยาวชน (อายุ 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

นายอับดุลการีม ยูโซ๊ะ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

2

นายโซฟียัง วานิ

เฉลิมพระเกียรติฯยะลา

 

3

นายมะรอวี นิคง

กะพ้อ

 

4

นายมูฮัมหมัดอาลีฟ บือซา

จังหวัดปัตตานี

 

 

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง เยาวชน (อายุ 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

นางสาวฟาติน บือราเฮง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

2

นางสาวเจนนิสา จันทรอิน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

 

3

นางสาวนูรีฮัน ดอโมง

เฉลิมพระเกียรติฯยะลา

 

4

นางสาวชลธิดา หมัดอะด้ำ

ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา

 

 

ประเภทคู่ปันจักลีลาชาย เยาวชน (อายุ 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

เด็กชายอับดุลอาลิฟ  อาแซ

เด็กชายมูฮัมหมัดกีรมัน  ลาเต๊าะ

บ้านบูเกะตาโมง

 

 

 

ประเภทคู่ปันจักลีลาหญิง เยาวชน (อายุ 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

นางสาวนูฟิซตรี สาและ

นางสาวกอลีเย๊าะ สรีมิง

ราชประชานุเคราะห์ 39

 

 

 

ประเภททีมปันจักลีลาชาย เยาวชน (อายุ 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

นายอับดุลการีม ยูโซ๊ะ

นายอาลิฟ สาและ

นายมูฮัมหมัดอัสรี สารอ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

 

2

นายอายุ  มาแต

นายอาลีมีน  วาเตะ

เด็กชายอานัส  สะแลแม

อบต.เกาะจัน

 

 

3

 

เด็กชายอับดุลอาลิฟ  อาแซ

เด็กชายมูฮัมหมัดกีรมัน  ลาเต๊าะ

เด็กชายมูฮำหมัดฟิดาวห์  เจ๊ะเล๊าะ

บ้านบูเกะตาโมง

 

 

4

นายอัรฟัน ดอแม็ง

นายสุธินันต์ สือรี

นายฮาริส แกแซแอ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

 

 

 

ประเภททีมปันจักลีลาหญิง เยาวชน  (อายุ 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

นางสาวอธิยา สิงห์อินทร์

นางสาวมนัสวีร์ จันทร์พุ่ม

นางสาวเพชรดา  สิงห์อินทร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

 

 

2

 

นางสาวฟาติน บือราเฮง

นางสาวปวีณา รับไทรทอง

นางสาวซาฟีกะห์ เจ๊ะโก๊ะ 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

 

3

นางสาวนูรีอัน  ดอโมง

นางสาวสรินทร  วรรณวงษ์

นางสาวอานานี  มาลีเละ

เฉลิมพระเกียรติฯยะลา

 

 

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย ประชาชน (อายุ 19 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

ส.ต.อิลยาส สาดารา

กองทัพบก

ได้สิทธิ์

2

นายอิสลามี วานิ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา

 

3

นายฮาฟิต อาแด

ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา

 

4

นายอับดุลการีม คูลี

พลบดี

 

5

นายอับดุลฮาฟีส โด๊ะดานิง

ม.ราชภัฏยะลา

 

                  

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง ประชาชน (อายุ 19 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

นางสาวสาลิณี มามุ

กองทัพบก

ได้สิทธิ์

2

นางสาวนูรีซัน    ลอเซ็ง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา

 

3

นางสาวอัสมา หวันชิตนาย        

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

 

4

นางสาวพรสุดา อุบล

พลบดี

 

5

นางสาวอามีรา บาเห็ง

ม.ราชภัฏยะลา

 


ประเภทคู่ปันจักลีลาชาย ประชาชน (อายุ 19 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

 

นายซอบรี เจะนิ

นายจุวัยดี เจะแอ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา

 

ได้สิทธิ์

2

นายอิบรอเฮง จะปะกิยา

นายแวอัดดิลัน แวเด็ง

พลบดี

 

 

3

 

นายอัศริน สาและ

นายนัซรู นิยมเดชา

ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา

 

 

4

 

นายอับดุลฮาฟีส โตะดานิง

นายสุฮัยมี โซะ

ม.ราชภัฏยะลา

 

 

5

นายบีลาล ดอแว

นายนิฟุรกอน ยีปลาโซ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตตรัง

 

 

 

 

ประเภทคู่ปันจักลีลาหญิง ประชาชน  (อายุ 19 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

 

นางสาวเสาวณี จันทรมุณี

นางสาวอรญา ชูสุวรรณ์

พลบดี

 

ได้สิทธิ์

2

นางสาวรูฮานา   เจะอาบูลี

นางสาวยูวีตาร์   สมาเฮาะ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา

 

 

3

นางสาวสุชาวดี กาเส็มสะ

นางสาวอารียา ตะบารู

เฉลิมพระเกียรติฯยะลา

 

 

4

นางสาวนุชธิดา ดาสีรักษ์

นางสาวไลลา มาโซ

ม.ราชภัฏยะลา

 

 

5

นางสาวจัสมิน บินกาเซ็ม

นางสาวซูไรยา วามะ

ม.สงขลานครินทร์

 

 

 

ประเภททีมปันจักลีลาชาย ประชาชน (อายุ 19 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

นายอิสลามี วานิ

นายมะซอฟี วานิ

นายฟาฎิล ดามะ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา

 

ได้สิทธิ์

2

 

นายอับดุลการิม คูลี

นายอิบรอเฮง จะปะกิยา

นายแวอัดดิลัน แวเด็ง

 

พลบดี

 

 

3

 

นายไซฟุลเลาะห์ ซากา

นายอับดุลรอหีม มันตุเต๊ะ

นายอามาล มะแซกูแม

ม.ราชภัฏยะลา

 

 

 

ประเภททีมปันจักลีลาหญิง ประชาชน (อายุ 19 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

 

นางสาวรูฮานา เจะอาบูลี

นางสาวยูวีตาร์ สมาเฮาะ

นางสาวนูรีซัน ลอเซ็ง     

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา

 

 

ได้สิทธิ์

2

 

นางสาวซูลัยดา หลังจิ

นางสาวแวชูไรด๊ะ แวสะแลแม

นางสาวอาอีเสาะ ยูโซ๊ะ

พลบดี

 

 

3

นางสาวสุธาวดี กาเส็มสะ

นางสาวอารียา ตะบารู

นางสาวกัญญานัท หลีหาด

เฉลิมพระเกียรติฯยะลา

 

 

4

นางสาวทรายทอง อินทะกะ

นางสาววงศ์ธิดา จันทร์พิทักษ์

นางสาวอริศรา ผอยทอง

โรงเรียนปากพนัง

 

 

5

นางสาวยายี เย๊ะ

นางสาวยารีนะห์ อาแจ

นางสาวนาปีชะห์ ประดู่

ม.ราชภัฏยะลา

 

 

 

 

ประเภทต่อสู้

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษ

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษชาย (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น A ชาย น้ำหนักตั้งแต่ 21 กก. และไม่เกิน 23 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายอริทัศน์ กี่ทองมาก

โรงเรียนบ้านกระทิง

เหรียญทอง

2

เด็กชายธราดล สืบเหม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

เหรียญเงิน

3

เด็กชายอาตัน กะจิ

โรงเรียนบ้านมือลอ

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษชาย (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

 รุ่น B ชาย น้ำหนักต้องเกิน 23 กก. และไม่เกิน 25 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายฮาซิม อาหน่าย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

เหรียญทอง

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษชาย (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น C ชาย น้ำหนักต้องเกิน 25 กก. และไม่เกิน 27 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายอิธิพัทธ์ แก้วเอียด

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

เหรียญทอง

2

เด็กชายอากิฟ มหาชัย

เทศบาลเมืองสุไหโก-ลก

เหรียญเงิน

3

เด็กชายกัยซาน  แขกพงศ์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษชาย (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น D ชาย น้ำหนักต้องเกิน 27 กก. และไม่เกิน 29 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายฟัครูซันนี เจ๊ะดือเระ

เทศบาลเมืองสุไหโก-ลก

เหรียญทอง

2

.เด็กชายนาฎิร สะดีละ

นูซันตาราเมอนารอ

เหรียญเงิน


ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษชาย (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น E ชาย น้ำหนักต้องเกิน 29 กก. และไม่เกิน 31 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษชาย (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น F ชาย น้ำหนักต้องเกิน 31 กก. และไม่เกิน 34 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายอารีฟ  สิบศานติวงศ์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

เหรียญทอง

2

เด็กชายอะซีล ขุนตามา

โรงเรียนนิบงราชินูปถัมภ์

เหรียญเงิน

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษหญิง (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น A หญิง น้ำหนักตั้งแต่ 21 กก. และไม่เกิน 23 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์ จิตหลัง

ชมรมปันจักสีลัต จ.ปัตตานี

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ สุตเมือง

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

เหรียญเงิน

3

เด็กหญิงจุฑามาศ โมราศิลป์

ชมรมปันจักสีลัตบ้านปัตตานี

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษหญิง (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น B หญิง น้ำหนักต้องเกิน 23 กก. และไม่เกิน 25 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงนูร์อารีนี นิทอง

เทศบาลเมืองสุไหโก-ลก

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงเขมิกา โต๊ะเส็น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

เหรียญเงิน

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษหญิง (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น C หญิง น้ำหนักต้องเกิน 25 กก. และไม่เกิน 27 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษหญิง (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น D หญิง น้ำหนักต้องเกิน 27 กก. และไม่เกิน 29 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษหญิง (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น E หญิง น้ำหนักต้องเกิน 29 กก. และไม่เกิน 31 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้กลุ่มพิเศษหญิง (อายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี)

รุ่น Fหญิง น้ำหนักต้องเกิน 31 กก. และไม่เกิน 34 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

 ประเภทต่อสู้ยุวชน 1

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น A  น้ำหนักตั้งแต่ 26 กก. และไม่เกิน 28 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายอาลียัส ปูเกะ

ชมรมปันจักสีลัต จ.ปัตตานี

เหรียญทอง

2

เด็กชายอับดุลอาซิ ดาเฮง

ชมรมปันจักสีลัต อบต.เกาะจัน

เหรียญเงิน

3

เด็กชายมูไฮมี ซาแม

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทองแดง

3

เด็กชายอดิสรณ์ ชุมทอง

ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น B น้ำหนักต้องเกิน 28 กก. และไม่เกิน 30 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายอับดุลเราะห์มาน อาแว

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทอง

2

เด็กชายณัฐพล สุบินรัตน์

ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา

เหรียญเงิน

3

เด็กชายวันอุสมาน มูเซ็ง

ชมรมปันจักสีลัต อบต.เกาะจัน

เหรียญทองแดง

4

เด็กชายธีรยุทธ ดำศรี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น C น้ำหนักต้องเกิน 30 กก. และไม่เกิน 32 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายนุรดิน อาแว

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทอง

2

เด็กชายรอมฎอน ตาแกะ

ชมรมปันจักสีลัต อบต.เกาะจัน

เหรียญเงิน

3

เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริด ทองมี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

เหรียญทองแดง

4

เด็กชายอนัส ดอฮะ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เหรียญทองแดง


ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น D น้ำหนักต้องเกิน 32 กก. และไม่เกิน 34 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายอัลฟาร์ด ดือราแม็ง

โรงเรียนเทศบาล 1 ปัตตานี

เหรียญทอง

2

เด็กชายมูฮำหมัดอาฟีซี ลาเต๊ะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญเงิน

3

เด็กชายมูฮัมหมัด มหาชัย

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น E น้ำหนักต้องเกิน 34 กก. และไม่เกิน 36 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน เจ๊ะแล๊ะ

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

เหรียญทอง

2

เด็กชายนิฮาเซม ตูแวลอนิ

โรงเรียนเทศบาล 1 ปัตตานี

เหรียญเงิน

3

เด็กชายอธิยุต โหดสุบ

ชมรมปันจักสีลัต จ.ยะลา

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น F น้ำหนักต้องเกิน 36 กก. และไม่เกิน 38 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายฮารอฟัต มะอีซอ

รักบ้านเกิดยะลา

เหรียญทอง

2

เด็กชายอานัส ดีมะแอ

ชมรมปันจักสีลัต จ.ยะลา

เหรียญเงิน

3

เด็กชายอามีรุส เจ๊ะเล๊าะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทองแดง

4

เด็กชายกษิดิศ จ่าวิสูตร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

เหรียญทองแดง

 

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น G น้ำหนักต้องเกิน 38 กก. และไม่เกิน 40 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายสุวรรณโชค พรหมฤทธิ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

เหรียญทอง

2

เด็กชายมูฮัมหมัดอิสรัน นิเต๊ะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญเงิน

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น H น้ำหนักต้องเกิน 40 กก. และไม่เกิน 42 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายมูฮำหมัดซารีฟ อูมา

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทอง

2

เด็กชายอัศนัย  ยาป๊าก

โรงเรียนบ้านกะทิง

เหรียญเงิน

3

เด็กชายอนาวิล แป้นไทย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

เหรียญทองแดง

4

เด็กชายนัสรูดิง เจ๊ะเต๊ะ

โรงเรียนเทศบาล 1 ปัตตานี

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น I น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. และไม่เกิน 44 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น J น้ำหนักต้องเกิน 44 กก. และไม่เกิน 46 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น K น้ำหนักต้องเกิน 46 กก. และไม่เกิน 48 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้ ยุวชน 1 ชาย (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น L น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. และไม่เกิน 50 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น A  น้ำหนักตั้งแต่ 26 กก. และไม่เกิน 28 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

หมายเหตุ

1

ไม่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น B น้ำหนักต้องเกิน 28 กก. และไม่เกิน 30 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงเปมิกา รักขประเสริฐ

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงมาซีเตาะห์ เจ๊ะแม

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญเงิน

3

เด็กหญิงอิสดีน่า บิลเจ๊ะอาลี

นูซันตาราเมอนารอ

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น C น้ำหนักต้องเกิน 30 กก. และไม่เกิน 32 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงซูรกัยนะห์ เจ๊ะฮะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงเก็จแก้ว แดงเรือง

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

เหรียญเงิน

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น D น้ำหนักต้องเกิน 32 กก. และไม่เกิน 34 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงนัจมี อาลี

นูซันตารา นราธิวาส

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงซูไฮฟา มะแอ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

เหรียญเงิน

3

เด็กหญิงสาริสา บาหะมะ

บ้านปัตตานี

เหรียญทองแดง

4

เด็กหญิงฮานีฟา แมเราะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทองแดงประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น E น้ำหนักต้องเกิน 34 กก. และไม่เกิน 36 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงธัญาเรศ หิรัญกาญจน์

บ้านปัตตานี

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงจิรวรรณ อินทรีแก้ว

Ban Pattani Club

เหรียญเงิน

3

เด็กหญิงสีตีมาเรีย มามะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น F น้ำหนักต้องเกิน 36 กก. และไม่เกิน 38 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงซัลวาณิ ตาเย๊ะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทอง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น G น้ำหนักต้องเกิน 38 กก. และไม่เกิน 40 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงชญาณิน แก้ววิมาน

ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงมุมีณี ดือเร๊ะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญเงิน

3

เด็กหญิงนัฐธิกานต์ สุขศรีมล

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น H น้ำหนักต้องเกิน 40 กก. และไม่เกิน 42 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงมาริสา แย้มโสภี

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงริฟาฮ์ สาร๊ะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญเงิน


 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น I น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. และไม่เกิน 44 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงธนมน หนูนิ่ม

ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงซาเนียร์ สะแลแม

นูซันตาราเมอนารอ

เหรียญเงิน

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น J น้ำหนักต้องเกิน 44 กก. และไม่เกิน 46 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงซูไรกา บินมามะ

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทอง

2

เด็กหญิงฮาฟีญ่า เคเอส

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

เหรียญเงิน

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น K น้ำหนักต้องเกิน 46 กก. และไม่เกิน 48 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงอลิสสา คล้ายอุดม

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

เหรียญทอง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 1 หญิง (อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี)

รุ่น L น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. และไม่เกิน 50 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ปิ่นทองพันธ์

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

เหรียญทอง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 2

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 2 ชาย (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

รุ่น A  น้ำหนักตั้งแต่ 30 กก. และไม่เกิน 33 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายอัรฟัน มามะ      

ชมรมปันจักสีลัตกะพ้อ

เหรียญทอง

2

เด็กชายอาเฟียน สาและ  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

เหรียญเงิน

3

เด็กชายอิสมาแอล เจะและ

ชมรมปันจักสีลัต อบต. เกาะจัน

เหรียญทองแดง

4

เด็กชายอับรอร สะอิ

นูซันตาราเมอนารอ

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 2 ชาย (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

รุ่น B น้ำหนักต้องเกิน 33 กก. และไม่เกิน 36 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ผลการแข่งขัน

1

เด็กชายไกรสิทธิ์ สุขเลื้อง 

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์

เหรียญทอง

2

เด็กชายพนพณ ปรีดาพาก

ชมรมปันจักสีลัต จ.สงขลา

เหรียญเงิน

3

เด็กชายริดวาน หะยีตาและ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

เหรียญทองแดง

4

เด็กชายฟิรฮาน สาแล๊ะ   

ชมรมปันจักสีลัต จ.ปัตตานี

เหรียญทองแดง

 

ประเภทต่อสู้ยุวชน 2 ชาย (อายุ 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี)

รุ่น C น้ำหนักต้องเกิน 36 กก. และไม่เกิน 39 กก.

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

สังกัด