ReadyPlanet.com
dot
bulletรายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
bulletเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
bulletข้อบังคับสมาคม
bulletกฏ กติกา
bulletหนังสือแจ้งเวียน
bulletข้อมูลผู้ตัดสิน
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
bulletรายงานการประชุม
bulletทะเบียนสโมสรสมาชิก
bulletการแข่งขันและผลฯ
bulletทำเนียบนักกีฬา


ทะเบียนสโมสรสมาชิก

 

รายชื่อชมรมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย

 

ประเภทสามัญ จำนวน 73 ชมรม ดังนี้

1.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตกองทัพบก

2.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

3.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

4.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

5.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

6.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตค่ายอิงคยุทธบริหาร

7.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

8.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

9.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี

10.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร

11.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

12.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ นราธิวาส

13.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดยะลา

14.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส

15.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา

16.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดปทุมธานี

17.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา

18. ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

19.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร

20.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

21.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนละแมวิทยา

22.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตอาชีวะศาสนบริหารธุรกิจ

23.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

24.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดจันทบุรี

25.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตพรหมานุสรณ์เพชรบุรี

26.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

27.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตไทยญี่ปุ่น – ดินแดง

28.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

29.ชมรมกีฬาปนจักสีลัตเทศบาลเมืองสุไหง-โกลก

30.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนโนนค้อวิทยา

31.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

32.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์

33.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนเทศบาลปากพนัง

34.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านกระทิง

35.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา

36.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

37.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบาเจาะ

38.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

39.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

40.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

41.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดกาฬสินธุ์

42.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา

43.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนครศรีธรรมราช

44.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดมหาสารคาม

45.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

46.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนครราชสีมา

47.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

48.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนครสวรรค์

49.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง

50.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

51.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

52.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

53.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านมือลอ

54.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1

55.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

56.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนสีดาวิทยา

57.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยา

58.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

59.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กรมราชทัณฑ์

60.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวถนนวิทยา

61.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

62.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์

63.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

64.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

65.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดตาก

66.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยา

67.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี

68.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี

69.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดพัทลุง

70.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฏร์ธานี

71.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบุรี

72.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนปะทิววิทยา

73.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตฐานทัพเรือสงขลา

 

ประเภทวิสามัญ จำนวน 26 ชมรม ดังนี้

1.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนูซันตารานราธิวาส

2.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตชุมชนศรีตรัง จังหวัดตรัง

3.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตฮารีเมาตะลุโบะ ปาตานี

4.ชมรมกีฬาปันจักพลบดี

5.ชมรมกีฬาปันจักสีลัต YALA SPORT SCHOOL

6.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตบ้านกระทิง

7.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตหัวกุญแจ

8.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนูซันตาราสุไหงโกลก

9.ชมรมกีฬาปันจักสีลัต YRU YALA

10.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนูซันตาราเมอนารอ

11.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนาคูสปอร์ต

12.ชมรมกีฬาปันจักสีลัต DRAGAON

13.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตตากซิตี้

14.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตนูซันตารายะลา

15.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตรักบ้านเกิดยะลา

16.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตเมืองน้ำดำ

17.ชมรมกีฬาปันจักสีลัต MSU CLUB

18.ชมรมกีฬาปันจักสีลัต PHET NONGKI

19.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตคำม่วง

20.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตเมธี สุพรรณบุรี

21.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตชลหญิง

22.ชมรมกีฬาปันจักสีลัต KTG  & PENCAKSILAT

23.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตคลองขลุง

24.ชมรมกีฬาปันจักสีลัต J.R. คณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา

25.ชมรมกีฬาปันจักสีลัต R.D. นิบงชนูปถัมป์ยิมส์

26.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตเจยิมส์ยะลา


Update 04.2564

 

 Copyright ©2021 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,  Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com