dot
รายชื่อคณะกรรมการผู้บริหาร
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
ข้อบังคับสมาคม
กฏ กติกา
หนังสือแจ้งเวียน
ข้อมูลผู้ตัดสิน
ทำเนียบผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
รายงานการประชุม
ทะเบียนสโมสรสมาชิก
การแข่งขันและผลฯ
ดาวน์โหลด | Download
ทำเนียบนักกีฬา
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนไลน์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
bulletข้อมูลสมาชิกชมรม
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
สมัครรับข่าวสารสมาคมฯ

dot


จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา
การกีฬาแห่งประเทศไทย - Sports Authority of Thailand
สถาบันรัชต์ภาคย์
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
Grand Sport With Spirit, with Grand Sport
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด


ทะเบียนสโมสรสมาชิก

 

 

บัญชีรายชื่อและจํานวนสมาชิกสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559
มีจํานวนชมรมทั้งสิ้นทั้งหมด 83 ชมรม แบ่งออกเป็น


ประเภทสมาชิกสามัญจํานวน.....64.....ชมรม ดังนี้
1.ชมรมปันจักสีลัตกองทัพภาคที่ 4
2.ชมรมปันจักสีลัตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
3.ชมรมปันจักสีลัตสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
4.ชมรมปันจักสีลัตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
5.ชมรมปันจักสีลัตสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
6.ชมรมปันจักสีลัตค่ายอิงคยุทธบริหาร
7.ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราช
8.ชมรมปันจักสีลัตสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
9.ชมรมปันจักสีลัตสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ
10.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี
11.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดระนอง
12.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดชุมพร
13.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
14.ชมรมปันจักสีลัตสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร
15.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ นราธิวาส
16.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดนราธิวาส
17.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดยะลา
18.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส
19.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา
20.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปทุมธานี
21.ชมรมปันจักสิลัตจังหวัด สงขลา
22.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดเพชรบูรณ์
23.ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
24.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
25.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสมุทรสาคร
26.ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
27.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนละแมวิทยา
28.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี
29.ชมรมปันจักสีลัตวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา
30.ชมรมปันจักสีลัตเทศบาลสะเตงนอก
31.ชมรมปันจักสีลัตศาสนบริหารธุรกิจ
32.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
33.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดศรีสะเกษ
34.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดจันทบุรี
35.ชมรมปันจักสีลัตพรหมมานุสรณ์เพชรบุรี
36.ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
37.ชมรมปันจักสีลัตไทยญี่ปุ่น-ดินแดง
38.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ
39.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านหัวนาคํา
40.ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
41.ชมรมปันจักสีลัตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
42.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
43.ชมรมปันจักสีลัตวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
44.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
45.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนปากพนัง
46.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านกะทิง
47.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
48.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
49.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
50.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
51.ชมรมปันจักสีลัตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ
52.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบาเจาะ
53.ชมรมปันจักสีลัตหนองกี่พิทยาคม
54.ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
55.ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
56.ชมรมปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
57.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
58.ชมรมปันจักสีลัตศูนย์อุดมศึกษาภาคใต้
59.ชมรมปันจักสีลัตสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
60.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดกาฬสินธุ์
61.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา
62.ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
63.ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดพัทลุง
64.ชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสมาชิกวิสามัญจํานวน.....19.....ชมรม ดังนี้

1.ชมรมปันจักสีลัตชาลีน่ายิมส์
2.ชมรมปันจักสีลัตธรรมมิสลามนูซันตาราท่าอิฐ
3.ชมรมปันจักสีลัตนูซันตารานราธิวาส
4.ชมรมปันจักสีลัตอันดามันภูเก็ต
5.ชมรมปันจักสีลัตดาวเหนือ
6.ชมรมปันจักสีลัตวังน้อยพนมยงค์
7.ชมรมปันจักสีลัตศรีตรัง จังหวัดตรัง
8.ชมรมปันจักสีลัตบินแลบา
9.ชมรมปันจักสีลัตศรสมบูรณ์
10. ชมรมปันจักสีลัตฮารีเมาตะลุโบะ ปาตานี
11.ชมรมปันจักสีลัตพลบดี
12.ชมรมปันจักสีลัต ซีที คลับทาเลนท์
13.ชมรมปันจักสีลัต YALA SPORT SCHOOL
14.ชมรมปันจักสีลัตบ้านกะทิง
15.ชมรมปันจักสีลัตหัวกุญแจ
16.ชมรมปันจักสีลัตนูซันตาราสุไหงโก-ลก
17.ชมรมปันจักสีลัตสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
18.ชมรมปันจักสีลัต YRU YALA
19.ชมรมปันจักสีลัตนูซันตาราเมอนารอ
 

ดาวน์โหลดข้อมูล 

 

 Copyright ©2017 Pencak Silat Association of Thailand All Rights Reserved.

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย "สปสท."

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก25 ชั้น,ชั้น15 ห้อง6                          ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร:02-1709472,แฟกซ์:02-1709473
อีเมล์สมาคมฯกกท.:pencaksilat2556@hotmail.com

Webmaster: psatthailand@gmail.com

Pencak Silat Association of Thailand "PSAT"

286 Sports Authority of Thailand, building 25, Floor 15, Room 6,                            Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
TEL:
02-170-9472,   FAX: 02-170-9473
Email Office Bangkok:
pencaksilat2556@hotmail.com
Webmaster: psatthailand@gmail.com


WWW  Facebook  twitter  You Tube Chanal  Email psatthailand@gmail.com